DECIZIA nr. 5 din 29.04.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 5 din 29.04.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 29.04.2014, având în vedere:

 • raportul nr.3278/25.04.2014 emis de Director General privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2014;

 • raportul nr.3234/24.04.2014 emis de Serviciul Resurse Umane privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate pe anii 2013-2015 în ce privește salarizarea personalului din cadrul societății;

 • referatul nr.3079/16.04.2014 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de transfer din domeniul public concesionat de către CLM către S.C. C.T.P. S.A. a unor mijloace fixe;

 • referatul nr.3035/15.04.2014 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 958,04 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a finalizării Planului de distribuire și Raportului final al procedurii falimentului debitorului S.C. Cora Intertrans S.R.L.

 • referatul nr.2742/03.04.2014 emis de Serviciul Comercial, privind propunerea de modificare a regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spațiile aflate în proprietatea C.T.P.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice.

Art.2. Se aprobă limitele salarizării personalului din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A. stabilite în cadrul negocierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate pe anii 2013-2015.

Art.3. Se avizează transferul din domeniul public concesionat de către CLM către S.C. C.T.P. S.A. a unor mijloace fixe (11 buc. stâlpi racord pod Micalaca), conform anexă.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 958,04 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a finalizării Planului de distribuire și Raportului final al procedurii falimentului debitorului S.C. Cora Intertrans S.R.L.

Art.5. Se aprobă modificarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spațiile aflate în proprietatea C.T.P., după cum urmează:

– la art. 4. alin.(1) se adaugă lit.c) cu următorul cuprins ”Atribuire directă”

– se introduce un nou articol, respectiv art.181, cu următorul conținut:

”(1) Procedura de atribuire directă se aplică numai în cazul în care în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă conform prezentului regulament nu au fost depuse oferte pentru respectivul spațiu.

(2) Procedura de atribuire directă nu impune utilizarea niciunei forme de publicitate, această procedură considerându-se a fi îndeplinită prin desfășurarea anterioară a procedurii de licitație publică deschisă.

(3) Ofertantul are obligația de a depune o cerere scrisă prin care să precizeze durata închirierii, aceasta neputând fi mai mică de 30 de zile dar nici mai mare de 6 luni.

(4) Prețul chiriei va fi prețul de pornire stabilit prin Decizie de Consiliul de Administrație și publicat în cadrul procedurii de licitație publică deschisă desfășurată anterior.

(5) În cadrul procedurii de atribuire directă, ofertantul trebuie să prezinte:

a.) numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice ce dorește închirierea;

b.) datele persoanei fizice/juridice ce dorește închirierea, și copie certificată a documentului de identitate/C.U.I.;

c.) datele de identificare ale spațiului care se dorește a fi închiriat;

d.) certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere care să ateste că ofertantul nu are datorii la bugetul local și de stat precum și faptul că nu se află în reorganizare sau faliment;

(6) Contractul de închiriere va fi semnat de îndată ce comisia de atribuire a contractului de închiriere constată îndeplinirea tuturor cerințelor de la pct.(5).”

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Programul de circulaţie al traseelor urbane de tramvai si autobuz pe perioada 01-02.05.2014

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că programul de circulaţie al traseelor urbane de tramvai si de autobuz, pe perioada 01.05.2014 – 02.05.2014, este urmatorul :

– in data de 01.05.2014 vor circula in program de duminică.

– in data de 02.05.2014 vor circula in program de zile lucratoare.

Vă mulţumim pentru înţelegere !

Programul de circulaţie al autobuzelor din zona suburbana, respectiv a traseelor judetene cu cap de linie Arad, pe perioada 01-02.05.2014

ANUNŢ

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că programul de circulaţie al autobuzelor din zona suburbana, respectiv a traseelor judetene cu cap de linie Arad, pe perioada 01.05.2014 – 02.05.2014, este urmatorul :

– in data de 01.05.2014 vor circula in program de duminică.

– in data de 02.05.2014 vor circula in program de zile lucratoare, cu urmatoarele modificari:

 • Traseul Zimandu Nou – Arad se suspenda cursa cu plecare din Arad la 7:00 si 14:30 si retur din Zimandu Nou la 7:30 si 15:05.

 • Traseul Livada – Arad se suspenda cursa cu plecare din Arad la 6:45 si 14:45 si retur din Livada la 7:10 si 15:10.

 • Traseul Zarand – Arad: se suspenda cursa cu plecare 6:33 din Zarand si retur 14:15 din Arad.

 • Traseul Santana – Arad se suspenda.

 • Traseul Sofronea – Arad se suspenda.

 • Traseul Turnu – Arad: se suspenda cursa cu plecare 14:20 din Arad si retur 15:00 din Turnu.

 • Traseul Pecica – Sederhat – Arad se suspenda.

 • Traseul Arad-Frumuseni :se suspenda cursa cu plecare din Arad la 6:20 si retur din Frumuseni la 6:54.

 • Traseul Arad-Fantanele : se suspenda

 • Traseul Fiscut – Arad se suspenda cursa cu plecare din Arad la 5:35 si 14:15 si retur din Fiscut la 6:40 si 15:15.

 • Traseul Arad-Sanpaul :se suspenda cursa cu plecare din Arad la 14:20 si retur din Sanpaul la 15:25.

Vă mulţumim pentru înţelegere !

Trenulet turistic – 2014

În data de 01.05.2014 şi, începând cu 03.05.2014, Primăria Arad, în colaborare cu Compania de Transport Public, pune la dispoziţia publicului călător trenuleţul de agrement, care va circula, în intervalul orar 12:00 -19:00, în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare, pe următorul traseu:

Teatru–Bd.Revoluţiei–Podgoria-Parcul Reconcilierii–Teatru,

staţia de îmbarcare fiind la Teatru.

Convocator nr. 3171/23.04.2014 pentru sedinta C.A. din 29.04.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 29.04.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2014;

 1. Informare privind negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate pe anul 2014 în ce privește salarizarea personalului din cadrul societății;

 1. Aprobarea transferului din domeniul public concesionat de către CLM către S.C. C.T.P. S.A. a unor mijloace fixe;

 1. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 958,04 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a finalizării Planului de distribuire și Raportului final al procedurii falimentului debitorului S.C. Cora Intertrans S.R.L.;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

ANUNŢ: Modificări programe de circulaţie

La solicitarea publicului călător, începând cu data de 02.05.2014, vor interveni următoarele modificări:

 • linia 11 va pleca din Făt Frumos la ora 15:25 în loc de 15:20

 • autobuzul, care circulă pe ruta Sâmbăteni – Ghioroc, va pleca din Sâmbăteni la ora 16:30 în loc de 16:25

 • autobuzele, care circulă pe ruta Ghioroc – Lipova respectiv Ghioroc – Covăsânţ, vor pleca din Ghioroc la ora 16:50 în loc de 16:45

Vă mulţumim pentru înţelegere.

ANUNŢ: Suspendare temporară cursă Arad – Frumuşeni

Compania de Transport Public anunta publicul calator ca, în perioada 08 aprilie 2014 – 22 aprilie 2014, pe traseul Arad – Frumuseni,  se suspendă cursa cu plecare la 6 :20 din Piata Romana, respectiv plecare la 6 :56 din Frumuseni.

Calatorii vor putea utiliza linia 26 cu plecare la 6 :15 din Arad, respectiv plecare la 7 :01 din Frumuseni.

ANUNT: Intrerupere circulatie autobuze Piaţa Romană – subcetate – A.M.Guttenbrunn

Începand cu data de 07 aprilie 2014, datorită lucrărilor care au loc pe strada Adam Muller Guttenbrunn, se opreşte circulaţia autobuzelor pe tronsonul Piata Romană – subcetate – Adam Muller Guttenbrunn, staţiile de pe acest tronson fiind desfiinţate temporar.

Prin urmare, până la terminarea lucrărilor, circulaţia autobuzelor de pe liniile 25, 26, 27 va fi deviată pe tronsonul Piaţa Romană- Podul Traian –Calea Timisorii.

Convocator nr. 1577/27.02.2014 pentru sedinta A.G.A. din 15.05.2014 ora 13:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.4/31.03.2014, convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 2. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

 3. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

 4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

 5. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

 7. Aprobarea raportului comitetului de audit;

 8. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 9. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 31.03.2014

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. convocată pentru data de 31.03.2014, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.14 și 16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;

 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;

 • Convocatorul nr.1577/27.02.2014;

 • Completarea ordinii de zi nr.2016/12.03.2014;

 • Nota de fundamentare nr.2545/28.03.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

 • Raportul de reevaluare al activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013,

Ţinând seamă de :

 • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 31.03.2014, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 31.03.2014,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă și se adoptă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.2. Se aprobă reevaluarea activelor imobilizate din patrimoniul societății la data de 31.12.2013.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support