ANUNT: Modificari programe de circulatie incepand cu 01.11.2012

Începând cu data de 01.11.2012, vor avea loc următoarele schimbări:
–    linia 41 va avea capăt de linie la Piaţa Romană şi va circula pe următorul traseu:
Bujac – Andrei Şaguna – Biserica Sârbească – Piaţa Romană şi retur. Plecările din Bujac se vor face din oră în oră după cum urmează: 5:45, 6:40, 7:30, 8:40, 9:40, 10:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40.
–    linia 31 se suplimentează cu trei curse care vor avea plecare din Podgoria la orele:
19:00, 21:00, 23:00.
–    liniile 4 b şi 18 se suspendă. Se va înfiinţa linia 18b care va circula pe traseul: Făt
Frumos – Căpitan Ignat – Piaţa Romană – Podgoria – Billa – Mioriţa – Podgoria, Căpitan Ignat – Făt Frumos.  Intervalul orar de circulaţie va fi următorul: la 10 minute în orele de vârf, 14 minute în afara orelor de vârf, iar sâmbăta şi duminica, după orele 14:30, un interval de 18 minute.
–    Liniile 25, 26, 27 vor avea capăt de linie Piaţa Romană în loc de Billa.

ANUNT: LINIA 9

INCEPÂND CU DATA DE 17.10.2012, ORA DE PLECARE DIN FAT FRUMOS A TRAMVAIULUI DE PE LINIA 9 VA FI 6:20 IN LOC DE 6:23.

Convocator sedinta A.G.A. din 12.10.2012 pentru 14.11.2012 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8565 / 12.10.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

2. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit.

3. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul Conducerii S.C. C.T.P. S.A. nr. 8493/10.10.2012 privind avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.11.2012, ora 12:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

 • desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.3. Se avizează criteriile de selecție și procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A..

 

Art.4. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 3 zile din concediul de odihnă aferent anului 2012, începând cu data de 25.10.2012.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • prevederile art.17, alin.(22) din Actul Constitutiv al societății;

 • Referatul nr.7157/21.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. MEDIA EVENTS S.R.L. Arad întrucât executorul judecătoresc a constatat că debitoarea nu desfășoară nici o activitate pentru a produce venit și nu a fost în măsură să identifice autovehiculele cu care acesta figurează în evidențele fiscale sau alte bunuri urmăribile ale acestuia, prin urmare nu se poate realiza executarea silită;

 • Referatul nr.7799/13.09.2012, emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de modificare a programului de investiții pentru anul 2012;

 • Referatul nr.7818/14.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind solicitarea de numire a unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General;

 • Referatul nr.7807/14.09.2012, emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind aprobarea alocării unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice;

 

D E C I D E

Art.1. Se desemnează în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru întreaga perioadă a mandatului consiliului, d-na. Macra Claudia Anca.

 

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.004,03 lei rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

 

Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiții pentru anul 2012, după cum urmează:

 1. Diminuarea valorii cuprinse la cap. A.3. Achiziții – Obiecte de inventar – Scule și dispozitive de lucru poz. 5-13 cu valoarea 41.600 lei

 2. Introducerea la Cap. A.2. ,,Achiziții mijloace fixe – autovehicule” a poziției ,,autoturism 5 locuri” cu valoarea de 4.700 lei

 3. Introducerea la Cap. A.1.,,Achiziții mijloace fixe – dotări tehnologice” a pozițiilor:

– generator aer cald 5 arzătoare – valoare 18.100 lei

– cuptor uscare – valoare 9.800 lei

– electrostivuitor CESAB – valoare 9.000 lei

 

Art.4. Se numește comisia pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

 

Art.5. Se aprobă alocarea în proiectul de P.A.A.P. 2013 a fondurilor solicitate, fonduri aferente bugetului anului 2013, în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice, conform referatului Serviciului Contracte Achiziţii nr. 7807/14.09.2012.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Convocator sedinta C.A. – 12.10.2012 – ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8456 / 09.10.2012

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 12.10.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2012.

3.- Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei.

4.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 14.11.2012 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

5.- Informare privind necesarul de suplimentare subvenții pentru anul 2012.

6.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Anunt pentru selectia directorului general CTP Arad S.A.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA

 

DIRECTORULUI GENERAL

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

 

 

 

1. Criterii de selecție.

 

Poate candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență de minim 10 ani în activitatea de administrare/ management/conducere a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăți comerciale în domeniul transportului de persoane;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției;

 • este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul auto sau material feroviar rulant, absolvite cu diplomă de licență;

– studii de masterat în domeniul managementului firmei;

– vechime în muncă în specialitatea tehnică auto sau material feroviar rulant de minim 3 ani;

– vechime în activitatea de administrare/management/conducere a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul transportului de persoane, de minim 10 ani;

competențe manageriale, tehnice și personale.

nu pot candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și completările ulterioare.

 

2. Procedurile de selecție și numire a Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A. :

 

 • numirea şi revocarea Directorului General se face exclusiv de către Consiliul de Administrație;

 • Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, la propunerea comisiei pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de comisia de specialitate împreună cu expertul independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. vor fi supuse votului administratorilor în cadrul ședinței Consiliului de Administrație;

 • Director General va deveni acea persoană, propusă pentru a fi aleasă în funcția de Director General, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea administratorilor.

 

3. Candidații pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcția de Director General, vor depune până la data de 29.10.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcții de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat, precum și profilul psihologic al candidatului. În urma evaluării psihologice, se va identifica nivelul de competență psihologică atins de subiect în funcție de solicitările specifice activității profesionale desfășurate, ieșind la iveală atât aspectele forte, cât și cele nevralgice, elaborându-se astfel profilul psihologic.

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.11 din 17.09.2012) :

 

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane ______________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

ANUNT: desfiintare temporara statie de autobuz Gara/21

Datorita lucrarilor la viaductul Podgoria – Gradiste, este interzisa circulatia intre Palatul CFR si benzinaria Petrom, motiv pentru care, statia de autobuz de la Gara ( pentru linia 21) este desfiintata pe toata perioada lucrarilor.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support