HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151_acţiuni;

 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

 • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a domnului Covaliv Valentin.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

 

Având în vedere:

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 30.01.2013, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,3451 % din capitalul social, corespunzător a 299.151 acţiuni;

 • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

 

Ţinând seamă de :

 • Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.01.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,3451% din totalul capitalului social al societăţii;

 • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.01.2013, ședință la care a participat și reprezentantul Sindicatului Liber – sindicat reprezentativ,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, conform Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013


DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 813/28.01.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 665/23.01.2013 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 • Referatul nr. 503/17.01.2013 emis de Comisia de casări la nivel de unitate privind casările inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 • Referatul nr.681/23.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului;

 • Referatul nr.409/15.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare;

 • Referatul nr.830/28.01.2013 emis de Serviciul Subvenții Costuri privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 • Referatul nr.818/28.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind demisia din funcția de administrator a domnului Covaliv Valentin și numirea unei comisii în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții, în forma propusă.

 

Art.3. Se aprobă casările de obiecte de inventar conform propunerilor comisiei centrale de inventariere.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare.

 

Art.6. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013, în forma propusă.

 

Art.7. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a acestuia.

 

Art.8. Se numește comisia în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

Comisia va fi asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

 

Art.9. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.03.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.10. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 30.01.2013 ORA 12:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

 7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

 8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

 10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

 11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

ANUNT: Modificare plecari linia 11 – tramvai

ANUNŢ

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător care utilizează linia 11 Fat Frumos – Ghioroc ca, începând cu data de 01.FEBRUARIE.2013, se vor face următoarele modificări :

 • plecare Fat Frumos 11:50 (în loc de 12:00)
 • plecare Ghioroc 13:20 (în loc de 13:30)

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support