DECIZIA nr. 2 din 28.02.201


DECIZIA nr. 2 din 28.02.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 1708/25.02.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 1677/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 • Referatul nr. 1678/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 • Referatul nr. 1679/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 • Materialul nr.1719/25.02.2013 întocmit de Director General, reprezentând Planul de Management al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2013-2016.

 • Referatul nr.1610/21.02.2013 emis de conducerea C.T.P., privind participarea unui reprezentant al societății la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan.

Art.3. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc.

Art.5. Se aprobă Planul de Management al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru perioada 2013-2016, în forma propusă de directorul general.

Art.6. Se aprobă participarea unui reprezentant al C.T.P., în persoana domnului Voicu Emanoil – Șef Departament Dezvoltare Strategie Calitate, la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris, costul estimat al participării la această ședință fiind de 1100 Euro.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR al S.C. Compania de Transport Public S.A. 2013 – 2016

Documente atasate: Declaratie pe proprie raspundere.pdf    Declaratie de consimtamant.pdf


ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR

 

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

2013 – 2016

 

1. Pot candida pentru funcția de administrator (membru al consiliului de administrație), persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

competențe manageriale, tehnice și personale.

Condiții restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare.

 

2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de adminsitrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

3. Candidații pentru funcția de administrator (membru în consiliul de administrație) trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

Locul și perioada de înscriere. Depunerea dosarelor:

 

Candidații pentru funcția de administrator, vor depune până la data de 15.03.2013, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

Modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.1 din 30.01.2013) :

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

– Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane (serviciul resurse umane) ___________

 

Vizat expert recrutare resurse umane 

Convocator sedinta CA din data de 28.02.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

 8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

ANUNT: Modificare circulatie tramvaie (linia 7)

ANUNŢ

 

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, începând cu data de 23.02.2013, se vor face următoarele modificări :

TRAMVAIELE CARE CIRCULA PE LINIA 7 VOR AVEA CAPĂT DE LINIE BILLA, SI VOR CIRCULA PE URMATORUL TRASEU:

FAT FRUMOS – PODGORIA – BILLA – ZONA II-III – PODGORIA – FAT FRUMOS.

RESTUL LINIILOR ISI PASTREAZA TRASEUL ACTUAL.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere !

ANUNT: Suspendare circulatie tramvaie Billa – Maranata

ÎNCEPAND CU DATA DE 08.02.2013, SE SUSPENDA CIRCULATIA PE TRONSONUL BILLA – MARANATA (SENS DE MERS SPRE UZINA ELECTRICA).

PRIN URMARE, TRAMVAIELE CARE CIRCULA PE LINIA 7 NU VOR MAI AVEA CAPĂT DE LINIE BILLA, CI VOR CIRCULA PE URMATORUL TRASEU: FAT FRUMOS – PODGORIA – UZINA ELECTRICA – BILLA – VOINICILOR – MIORITA – UZINA ELECTRICA – PODGORIA – FAT FRUMOS.

RESTUL LINIILOR ISI PASTREAZA TRASEUL ACTUAL.

CONVOCATOR nr.1011/01.02.2013 AGA in data de 14.03.2013, ora 13:00

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1011 / 01.02.2013

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.03.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2013.

 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15.03.2013, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Componenţa Consiliului de Administraţie al CTP Arad SA

 
– MACRA CLAUDIA – ANCA (președintele consiliului de administrație)
– DOLEAN SERGIU
– TURJUC VIOREL TEODOR
– FAUR MARIANA HORTENZIA
– MOISĂ SAMUEL
– ONICA ADELA
– ROȘU PETRU
– DOLHA CRISTIAN
– COPIL MARIA ALEXANDRA
 
 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support