ANUNT: interupere temporara circulatie tramvaie intre Piata Romana si Gara Aradul Nou

În perioada 02.11.2013- 03.11.2013 se opreşte circulaţia tramvaielor pe tronsonul Piaţa Romană- Gara Aradul Nou. Prin urmare, vor avea loc următoarele modificări:

 • linia 3 va avea capăt de linie Piaţa Romană

 • pe tronsonul Piaţa Romană- Gara Aradul Nou, tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze care vor respecta intervalul de circulaţie din zilele de sărbătoare şi vor avea capăt de linie magazinul Billa Aradul Nou

 • staţiile de autobuz vor fi în dreptul staţiilor de tramvai

1913 – 2013 – Centenarul căii ferate Arad – Podgoria

 

A. Prezentare generală

 

Calea ferată cu ecartament metric Arad + podgoria (CFAP) a fost construită în 1905 – 1906, ca şi o cale ferată locală, la iniţiativă privată a unor oameni de afaceri care au fondat o secietate pe acţiuni cu dreptul de” a înfiinţa şi exploata o reţea locală de transport pe cale ferată.”

La 11 noiembrie 1906 are loc deschiderea oficială a CFAP.

Calea ferată construită asigura o relaţie de transport între localităţile aflate în aealul cuprins între localitatile Radna (Lipova) şi Pâncota, cu un centru de ramificare în localitatea Ghioroc, spre municipiul Arad. Lungimea totală a căii ferate era de 58 km.cale simpla.

Dotările specifice căi ferate formate din remize la capetele de linie, platforme de parcare, un depou de întreţinere şi reparaţii în municipiul Arad, un depou de întreţinere în localitatea Ghioroc. Deasemenea erau construite spaţii de depozitare, magazii de mărfuri şi sedii administrative pentru personalul propriu. În municipiul Arad a fost construită o gară cu peroane acoperite, iar în localităţile din traseu (şase centre de comune şi două oraşe)au funcţionat hălţi cu deviatoare care permiteau intersectarea trenurilor,unele din ele utilizate si astazi pe traseul Arad-Ghioroc.

Dotarea cu material rulant a cuprins automotoare cu tracţiune benzoelectrică pe patru osii cu motoare Dion Buton pentru actionarea generatorului de curent continu,tractiunea se realiza pe axele din spate.Automotoarele au fost utilizate până în 1913.Deasemenea exista şi un parc de vagoane de călători şi transport marfă atât vagoane platformă cât şi închise, parte din acestea se pastreaza si astazi.

Succesul comercial al acestei căi ferate şi solicitarile de transport tot mai mari au făcut ca administraţia căii să aibă în vedere creşterea capacităţii de transport şi confort, fapt ce a impus adoptarea tracţiunii electrice, tehnică revoluţionară aflată la început.de drum. În condiţiile date de sporirea capacităţii de producere a curentului electric de către Societatea Anonimă de Electricitate din Arad, care dispunea deja de turbine cu abur cu o putere de 11.500 CP şi generatoare de curent alternativ cu o tensiune de 2.100V, se trece la pregătirea electrificării liniei. Lucrarile au loc între anii 1911 1913, se execută pozarea stilpilor de beton armat prefabricati, de montare a reţelei de contact, a substaţiei de redresare din Ghioroc (păstrată şi astăzi) şi la achiziţia de automotoare electrice. de la firma GANZ Budapesta

Anul 1913 este consemnat ca şi începuturile trecţiunii electrice în ţară, CFAP fiind prima cale ferată electrificată din sudestul Europei şi a opta din lume, fapt ce situează Aradul în rândul localităţilor cu o dezvoltare tehnologică de vârf, dezvoltare asigurată atât de industriile care funcţionau aici, cât şi de prospera agricultură a localităţilor riverane a căror produse erau valorificate nu numai în Arad şi erau transportate pe această cale ferată.

 

B. Detalii tehnice şi economice de exploatare

 

Electrificarea a fost posibilă prin realizarea unei reţele de contact cu dublă izolaţie (premieră) cu fir de contact din cupru (80 mmp) montat pe stâlpi de beton prefabricaţi (stâlpii au fost primele construcţii de beton prefabricat din ţară).

Între Arad şi Ghioroc pe aceşti stâlpi a fost montat cablu trifazat de 15 KV care alimentasubstaţia de redresare din Ghioroc. de la cetrala din Arad Până în 1925, reţeaua de contact la tensiunea de 1500 Vcc era alimentată de la un grup rotativ (motor generator), în 1925 s-a montat un redresor cu vapori de mercur, care există şi astăzi.

Materialul rulant de tracţiune era fost format din 15 automotoare Ganz cu 45 locuri (cl I + cl II) cu o putere de 4 x 45 KW (fiecare axă avea acţionare proprie). Vagoanele erau dotate cu frâne duble, cuiluminat si încălzire electrică puteau fi cuplate electric intre ele astfel încât să se remorcheze un număr sporit de vagoane.

Vagoanele de transport călători erau în număr de 22 din care 11 unităţi proveneau din transformarea vechilor automotoare benzo – electrice, vagoanele au fost construite si ulterior adaptate la fabrica Johan Weitzer din Arad.

Vagoanele de marfă, în număr de 29, constau din 5 vagoane acoperite tip Ga de 10 tone, 20 vagoane platformă deschise tip IK şi 4 vagoane deschise de 10 tone tip Ks.

Cu aceste dotări CFAP a realizat conform statisticilor( exemplu)

 

 

an 1930

an 1940

Număr de trenuri (curse)

13.290

13.874

Total kilometri parcurşi

238.060

245.333

Călători transportaţi

455.419

683.179

Mărfuri (tone)

24.800

21.580

Venit pe Km (lei)

305.961

286.903

Cheltuieli pe Km (lei)

276.474

263.460

 

C. Aspecte organizatorice şi de administrare a CFAP

 

1905 – 1918. Calea ferată Arad – Podgoria a funcţionat ca societate pe acţiuni, cu acţionariatul atras la înfiinţare

1918 – 1948. Calea ferată trece în proprietatea "Creditului pentru Întreprinderi Electrice – Roman"

1948 – 1983. Calea ferată este nationalizat, preluată si administrata de Regionala CFR Timisoara

1983 (1 ian ) Calea ferata este preluata de catre IJTL Arad ( actual CTP )

1983 – 1991. Partea de linie funcţională între Pâncota şi Radna este exploatată de către I.J.T.L. Arad (actual S.C. C.T.P. S.A)

În octombrie 1991 se sistează activitatea pe traseul Radna – Pâncota ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a cai de rulare pentru siguranţa circulaţie, traseul fiind preluat de autobuze. În prezent, în locaţia din Ghioroc (depou), este iniţiat un muzeu în care se regăsec parte din dotările de baza a acestei căi ferate: materialul rulant (în parte refăcut), instalaţii tehnologice precum şi o expoziţie de fotografii amenajată în sala substaţiei de redresori, care are echipamentele originale din 1913., deasemenea incinta depoului pastreaza atit calea de rulare cit si reteaua de contact in forma si cu elementele constructive ailor 1905-1913

 

 

Material redactat CTP Arad

 

25 oct 2013

 

 


 

Galerie de imagini

 

 

 

 

DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

 • Materialul nr.7710/21.10.2013 emis de Serviciul Contracte Achiziții cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă;

 • Materialul nr.7725/22.10.2013 emis de Serviciul Comercial, informare privind finalitatea licitaţiilor desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. și aprobarea cererii depuse de ofertantul S.C. Eso Oil S.R.L. privind încheierea contractului de închiriere a terenului licitat, pe o perioadă de 10 ani;

 • Referatul nr.7576/15.10.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea scoaterii din uz a unor autobuze avizarea casării acestora;

 • Cererea nr.7664/18.10.2013 emisă de Director General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

DECIDE

 

 

Art.1. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă, conform anexa 1.

 

Art.2. Se decide încheierea contractului de închiriere către S.C. Eso Oil S.R.L. a terenului în suprafață de 1473 mp aflat în Pâncota FN, situat la intrarea în Pâncota din direcția Șiria, pe partea stângă a DJ709 pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art.3. Se aprobă scoaterea din uz a unor autobuze și se avizează casarea acestora, conform anexa 2.

 

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.12.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

– Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013.

 

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator sedinta C.A. pentru data de 24.10.2013 ora 12:00

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 24.10.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 

 1. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2013;

 

 1. Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă;

 

 1. Informare privind finalitatea licitaţiilor desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

 

 1. Aprobarea scoaterii din uz și casării unor autobuze;

 

 1. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2013 cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

– Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013.

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 13 din 30.09.2013

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 13 din 30.09.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialele nr. 7099 și 7100 din 26.09.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile iulie și august 2013 conform contractului de mandat;

 • Materialul nr. 7087/25.09.2013 emis de Serviciul Comercial, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

 • Referatul nr.7057/24.09.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea programului de pregătire de iarnă 2013-2014;

DECIDE

 

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile iulie și august 2013, conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, în forma propusă.

 

Art.3. Se avizează programul de pregătire de iarnă 2013-2014, în forma propusă.

 

 

Art.4. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support