Convocator nr. 1577/27.02.2014 pentru sedinta A.G.A. din 15.05.2014 ora 13:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.4/31.03.2014, convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 15.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

  1. Aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

  2. Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

  3. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

  4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

  5. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

  6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2013;

  7. Aprobarea raportului comitetului de audit;

  8. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

  9. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va întruni statutar, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.05.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca