Convocator nr. 7596/31.10.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 05.11.2014, ora. 12.30

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 05.11.2014, ora 12:30, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2015- prima formă;

 1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 12 din 31.10.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 12 din 31.10.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 31.10.2014, având în vedere:

 • Raportul nr.7520/29.10.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014, cu anexe;

 • Raportul nr.7490 din 28.10.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014, conform contractului de mandat;

 • Referatul 7519/29.10.2014 întocmit de conducerea societății privind solicitarea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009 în valoare de 1.450.000 lei.

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.12.2014, ora 13:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, având ca ordine de zi ”Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015”

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 18.12.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Acționarii S.C. Comania de Transport Public S.A. (referitor la art.4);

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 7462/27.10.2014 pentru sedinta Consiliului de administraţie din data de 31.10.2014, ora. 11.00

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.10.2014, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna septembrie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna septembrie 2014;

 1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 1. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 17.12.2014 în vederea aprobării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2015.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Modificare traseu pentru cursa Arad – Zimand (cu trecere prin Livada)

           La solicitarea publicului călător, începând cu data de 20.10.2014, pe traseul Arad –Zimand, cursa cu plecare din Podgoria la ora 7:00 va trece prin Livada.  Astfel, se modifică ora de plecare din Podgoria şi anume 6:55 în loc de 7:00.

DECIZIA nr. 11 din 30.09.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 11 din 30.09.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 30.09.2014, având în vedere:

 • Raportul nr.6758/26.09.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe luna august 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile august și septembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2014, cu anexe;

 • Raportul nr.6761 din 26.09.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile iulie și august 2014, conform contractului de mandat;

 • Referatul 6692/24.09.2014 întocmit de Serviciul Tehnic privind aprobarea programului de pregătire de iarnă 2014-2015;

 • Referatul 6760/26.09.2014 întocmit de conducerea societății privind solicitarea avizării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe luna august 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile august și septembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile iulie și august 2014, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se aprobă programul de pregătire de iarnă 2014-2015, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009 în valoare de 1.450.000 lei, urmând a fi supusă aprobării A.G.A.

Art.5. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 05.11.2014, ora 13:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

2. Aprobarea prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

3. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.;

4. Desemnarea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2014;

5. Aprobarea actualizării la O.R.C. Arad a datelor referitoare la sediile punctelor de lucru ale S.C. Compania de Transport Public S.A. și corelarea codurilor C.A.E.N. privitor la activitățile desfășurate la punctele de lucru;

6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze documentele privind modificările intervenite;

7. Desemnarea persoanei împuternicite să înregistreze menţiunile la Oficiul Registrului Comerţului.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 06.11.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Acționarii S.C. Comania de Transport Public S.A. (referitor la art.5);

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Modificarea orei de plecare a liniei 41 / autobuz din Piaţa Romană

Compania de Transport Public Arad anunţă că la solicitarea publicului călător, începând cu data de 06.10.2014 se va modifica ora de plecare a liniei L41 Bujac – Piata Romana, după cum urmează:

►Plecare din Piata Romana:

 • ora 7:45 in loc de 8:00;

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Convocator nr. 6878/01.10.2014 pentru sedinta A.G.A. din 05.11.2014 ora 13:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., în conformitate cu Decizia C.A. nr.11/30.09.2014, convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 05.11.2014, ora 13:00, la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

2. Aprobarea prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

3. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.;

4. Desemnarea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2014;

5. Aprobarea actualizării la O.R.C. Arad a datelor referitoare la sediile punctelor de lucru ale S.C. Compania de Transport Public S.A. și corelarea codurilor C.A.E.N. privitor la activitățile desfășurate la punctele de lucru;

6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze documentele privind modificările intervenite;

7. Desemnarea persoanei împuternicite să înregistreze menţiunile la Oficiul Registrului Comerţului.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 06.11.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support