Anunț selecție – șef serviciu resurse umane

Anexe: Declarații obligatorii


ANUNȚ RECRUTARE

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a unei poziții de Șef Serviciu Resurse Umane la S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de șef serviciu resurse umane trebuie să depună până la data de 31.01.2019, ora 14:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;

 6. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;

 7. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;

 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de depunere al dosarului este data de 31.01.2019, ora 14.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de șef serviciu resurse umane:

 • studii superioare economice sau juridice
 • experienta in domeniul gestionării resurselor umane de cel puțin 5 ani
 • minim 5 ani vechime în funcție de conducere

 • cunoașterea legislației muncii, salarizării personalului, protecției datelor, programului REVISAL

 • cunoașterea managementului resurselor umane;

 • cunoașterea limbii române, scris si vorbit

 • capacitatea deplina de exercitiu

 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii

 • disponibilitate la program de lucru prelungit

 • cetățenie română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor care aparțin spațiului Economic European, si domiciliul în România

 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu