Cursuri de calificare și anunțuri de angajare

 

 

S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr.35 B-37, telefon : 0257 / 338597, 0357 / 401080.

O R G A N I Z E A Z Ã :

 – Curs de calificare în meseria de vatman sau șofer autobuz

 

SE OFERĂ :

 • contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată după absolvire și obținerea permisului de conducere categoria TV, respectiv D

 • venituri lunare de peste 2.500 lei

 • posibilitatea efectuării de ore suplimentare

 • tichete de masă

 • concediu de odihnă de până la 30 de zile

 • loc de muncă stabil

 • școlarizare gratuită, la vatmani teoria și practica se desfășoară la sediul societății noastre

 • colectiv de muncă dinamic, mediu de lucru profesionist

  

CONDITII DE ÎNSCRIERE :

 

 • domiciliul stabil în municipiul Arad

 • fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei

 • vârsta minimă : 24 ani

 

 

Cei interesati se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, având asupra lor urmãtoarele acte :

– buletin de identitate

– curriculum vitae

 

ANGAJEAZĂ :

 • vatmani

 • şoferi autobuz – pentru municipiul Arad şi preurban

 

 

CONDITII DE ANGAJARE:

 

 

 • permis de conducere categoria Tv pentru vatmani și categoria D – pentru șoferi autobuz

 • fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei

De asemenea ANGAJEAZĂ în aceleași condiții:

 

 

 • şoferi autobuz – pentru localităţile Bruznic, Zăbalţ, Ususău şi Groşii Noi – cu domiciliul de preferință în localitățile sus menționate

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane

Anunț angajare șofer autobuz

 

S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr.35 B-37, telefon : 0257 / 338597, 0357 / 401080.

A N G A J E A Z Ă :

 • şoferi autobuz – cu domiciliul în localitatea Mişca

CONDITII DE ANGAJARE:

 • vârsta minimă : 24 ani

 • fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei

 • permis de conducere categoria D

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

– buletin de identitate

– carnet de muncă +adeverinţe pentru perioada lucrată după 01.01.2011

– diploma de studii

– permis de conducere

– curriculum vitae

Anunț: organizare curs de calificare în meseria de vatman

CONDITII DE ÎNSCRIERE :

 • domiciliul stabil în municipiul Arad

 • fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei

 • vârsta minimă : 24 ani

Cei interesati se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, având asupra lor urmãtoarele acte :

– buletin de identitate

– diploma de studii

– curriculum vitae

Absolvenţii cursului vor beneficia de :

 • contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

 • tichete de masă din prima zi de angajare pentru fiecare zi lucrată;

 • analize medicale gratuite la angajare şi periodic;

 • salariu motivant şi la timp format din:

 • salariul de încadrare 1.425 – 1.450 lei în funcţie de tipul vagonului,

 • spor de vechime pentru întreaga activitate între 5 şi 25%,

 • spor de ore suplimentare lucrate 100%,

 • spor pentru munca de noapte 25%,

 • spor pentru munca efectuată în zilele de sâmbătă şi duminică 25%,

 • spor de 100% pentru munca efectuată în zilele de sărbătoare,

 • spor de trafic între 12 şi 24%;

 • concediu de odihnă anual cuprins între 23 şi 30 zile lucrătoare, în funcţie de vechimea totală în muncă ;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane.

Anunț angajare șoferi de autobuz

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE :

 • vârsta minimă : 24 ani

 • fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei

 • permis de conducere categoria D

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

– buletin de identitate

– carnet de muncă +adeverinţe pentru perioada lucrată după 01.01.2011

– diploma de studii

– permis de conducere

– curriculum vitae

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI NUMĂR DE TREI ADMINISTRATORI ai S.C. Compania de Transport Public S.A. 2015 – 2016

Nr. 6632 / 22.09.2015

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI NUMĂR DE TREI ADMINISTRATORI

ai S.C. Compania de Transport Public S.A.

2015 – 2016

1.Pot candida pentru funcția de administrator (membru al consiliului de administrație), persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

Condiții generale :

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcției;

g) nu sunt incapabile ori nu au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile privind procedura insolvenţei.

h) nu face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

i) nu se regăsește în una din situațiile ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.

Condiții specifice :

a) are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății comerciale;

b) are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

c) cel puțin unul dintre administratori trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

d) are vechime în specialitate de minim 1 an;

e) are competențe manageriale, tehnice și personale;

Condiții restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile privind procedura insolvenței.

Nu pot fi selectați administratori din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice întrucât există ocupate două posturi de administratori cu acest statut.

Candidații pentru funcția de administrator nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

Cel puțin unul dintre candidații la funcția de administrator trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

2.Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație :

 • desemnarea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost declarați de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație ca fiind eligibili în urma selecției prealabile, vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • administratori vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care obțin cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor fi desemnate ca administratori (membrii ai consiliului de administrație).

3. Candidații pentru funcția de administrator (membru în consiliul de administrație) trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

Locul și perioada de înscriere. Depunerea dosarelor:

Candidații pentru funcția de administrator, vor depune dosarul de candidatură până la data de 15.10.2015, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37

Pentru înscrierea la selecție candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la selecție;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conformă cu originalul;

c) copiile conforme cu originalul ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar în original, din care să reiasă că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae (format european);

h) alte documente relevante pentru evaluarea candidatului;

i) declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate;

j) declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

k) declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă face parte din alte consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale și dacă da, nominal în care.

Modelele declarațiilor ce vor trebui completate de către candidați sunt cele prevăzute de procedura internă privind selecția administratorilor și vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

EXPERT INDEPENDENT

persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane

S.C. BTM RESOURCES S.R.L.


Modele declaratii: descarcă fișier .doc 

Anunţ angajare: şoferi de autobuz – Arad, Bruznic, Mailat

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC

 

ANGAJEAZĂ :

 

soferi autobuz

 

Conditii :

 

 • vârsta minimă 24 ani

 • studii medii

 • domiciliu: Arad, Bruznic sau Zabalt, Mailat
 • fără desfaceri disciplinare

 • permis de conducere categoria D

 • atestat profesional

 • fără abateri în siguranţa circulaţiei

 

Cei interesaţi, se vor prezenta la sediul SC CTP SA, Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

 

 • buletin de identitate

 • carnet de muncă

 • diploma de studii (original şi copie xerox)

 • permis de conducere

 • atestat

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane

Anunţ angajare: şoferi de autobuz – Varsand

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC

 

ANGAJEAZĂ :

 

soferi autobuz

 

Conditii :

 

 • vârsta minimă 24 ani

 • studii medii

 • domiciliu stabil în:  Varsand

 • fără desfaceri disciplinare

 • permis de conducere categoria D

 • atestat profesional

 • fără abateri în siguranţa circulaţiei

 

Cei interesaţi, se vor prezenta la sediul SC CTP SA, Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

 

 • buletin de identitate

 • carnet de muncă

 • diploma de studii (original şi copie xerox)

 • permis de conducere

 • atestat

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane

 

Anunţ angajare: şoferi de autobuz, vatmani

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC

 

ANGAJEAZĂ :

 

soferi autobuz

 

Conditii :

 

 • vârsta minimă 24 ani

 • studii medii

 • domiciliu stabil în Arad

 • fără desfaceri disciplinare

 • permis de conducere categoria D

 • atestat profesional

 • fără abateri în siguranţa circulaţiei

 

Cei interesaţi, se vor prezenta la sediul SC CTP SA, Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

 

 • buletin de identitate

 • carnet de muncă

 • diploma de studii (original şi copie xerox)

 • permis de conducere

 • atestat

 

vatmani

 

Conditii :

 

 • vârsta minimă 24 ani

 • studii medii

 • domiciliu stabil în Arad

 • fără desfaceri disciplinare

 • permis de conducere categoria TV

 • fără abateri în siguranţa circulaţiei

 

Cei interesaţi, se vor prezenta la sediul SC CTP SA, Serviciul Resurse Umane, având asupra lor următoarele acte :

 

 • buletin de identitate

 • carnet de muncă

 • diploma de studii (original şi copie xerox)

 • permis de conducere

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support