DECIZIA nr. 2 din 31.01.2014 a Consiliului de administratie al S.C. CTP ARAD S.A.


DECIZIA nr. 2 din 31.01.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Raportul de reevaluare întocmit de către evaluator autorizat Puican Beatrice Iunona, raport privind reevaluarea patrimoniului societății constând în clădiri, terenuri și construcții speciale.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul de reevaluare a grupei I, imobilizări din patrimoniul societății. Reevaluarea se va înregistra în evidențele contabile ale societății la data de 31.12.2013.

Art.2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 1 din 29.01.2014

DECIZIA nr. 1 din 29.01.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr.565 din 24.01.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2013 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr.566/24.01.2014 emis de Serviciul Financiar Contabil privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2014.

 • Referatul nr.614/27.01.2014 emis de Serviciul Resurse Umane, privind modificarea organigramei societății;

 • Referatul nr.613/27.01.2014 emis de Oficiul Juridic privind modificarea Regulamentului Intern.

DECIDE

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2013, conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2014, în forma propusă.

Art.3. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2014, în forma propusă.

Art.4. Se aprobă modificarea Regulamentului Intern, în forma propusă.

Art.5. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 17 din 17.12.2013 a Consiliului de administratie al SC CTP Arad SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 17 din 17.12.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr.9235 din 13.12.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile septembrie și octombrie 2013 conform contractului de mandat;

 • Raportul de audit intern nr. 8520/20.11.2013;

 • Referatul nr.8440/18.11.2013 emis de Compartimentul Audit Intern privind Planul strategic de Audit Intern pe perioada 2014-2016 și Planul de Audit Intern pentru anul 2014;

 • Referatul nr.8841/03.12.2013 emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea unor cadouri angajaților și copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;

 • Materialul nr.9297/16.12.2013 cu privire la Planul de Afaceri multianual 2014-2016;

 • Materialul conducerii societății, privind Raportul de analiză întocmit în vederea aplicării Deciziei nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi și propunerea de trecere pe costuri a penalităților calculate de Curtea de Conturi prin această decizie;

 • Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

 • Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

 • Referatul nr.9197/12.12.2013 emis de Serviciul Tehnic privind programul de investiții pentru anul 2014.

DECIDE

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile septembrie și octombrie 2013, conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă Raportul de audit intern nr.8520/20.11.2013 privind activitatea Oficiului Juridic.

Art.3. Se aprobă Planul strategic de Audit Intern pe perioada 2014-2016 și Planul de Audit Intern pentru anul 2014.

Art.4. Se aprobă acordarea de cadouri angajaților sub forma unei prime a cărei valoare se va stabili prin încadrarea în fondul de salarii bugetat pentru anul 2013 și condiționată de realizarea de profit.

Art.5. Se aprobă acordarea de cadouri copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului, respectiv suma de 50 lei/copil în vârstă de până la 16 ani.

Art.6. Se aprobă Planul de Afaceri multianual 2014-2016, în forma propusă.

Art.7. Se aprobă Raportul de analiză întocmit în vederea aplicării Deciziei nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi.

Art.8. Se aprobă trecerea pe costuri a penalităților calculate de Curtea de Conturi prin Decizia nr.732/20.03.2013.

Art.9. Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014.

Art.10. Se avizează Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

Art.11. Se aprobă programul de investiții pentru anul 2014, în forma propusă.

Art.12. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unei zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, în data de 20.12.2013.

Art.13. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 16 din 04.11.2013


DECIZIA nr. 16 din 04.11.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

 • Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6 adoptată în ședința din 04.11.2013 privind mandatarea Consiliul de Administrație pentru numirea persoanelor împuternicite să semneze actele necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 

DECIDE

 

 

Art.1. Se mandatează d-na Birău Mariana și d-na Borțoi Angela pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 15 din 04.11.2013


DECIZIA nr. 15 din 04.11.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

 • Referatul nr.7895/29.10.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe (tramvaie) aparținând patrimoniului concesionat al C.L.M. Arad (9 vagoane) și patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A. (2 vagoane), precum și avizarea casării acestora;

 

DECIDE

 

 

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz a unor mijloace fixe (tramvaie) aparținând patrimoniului concesionat al C.L.M. Arad (9 vagoane) și patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A. (2 vagoane) și se avizează casarea acestora, conform anexa 1.

 

Art.2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 24.10.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

 • Materialul nr.7710/21.10.2013 emis de Serviciul Contracte Achiziții cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă;

 • Materialul nr.7725/22.10.2013 emis de Serviciul Comercial, informare privind finalitatea licitaţiilor desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. și aprobarea cererii depuse de ofertantul S.C. Eso Oil S.R.L. privind încheierea contractului de închiriere a terenului licitat, pe o perioadă de 10 ani;

 • Referatul nr.7576/15.10.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea scoaterii din uz a unor autobuze avizarea casării acestora;

 • Cererea nr.7664/18.10.2013 emisă de Director General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

DECIDE

 

 

Art.1. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2014- prima formă, conform anexa 1.

 

Art.2. Se decide încheierea contractului de închiriere către S.C. Eso Oil S.R.L. a terenului în suprafață de 1473 mp aflat în Pâncota FN, situat la intrarea în Pâncota din direcția Șiria, pe partea stângă a DJ709 pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art.3. Se aprobă scoaterea din uz a unor autobuze și se avizează casarea acestora, conform anexa 2.

 

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.12.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pe anul 2014;

– Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2013.

 

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de cinci zile din concediul de odihnă aferent anului 2013, începând cu data de 25.10.2013.

 

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii S.C. C.T.P. S.A.

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 13 din 30.09.2013

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 13 din 30.09.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialele nr. 7099 și 7100 din 26.09.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile iulie și august 2013 conform contractului de mandat;

 • Materialul nr. 7087/25.09.2013 emis de Serviciul Comercial, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

 • Referatul nr.7057/24.09.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea programului de pregătire de iarnă 2013-2014;

DECIDE

 

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru lunile iulie și august 2013, conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietatea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, în forma propusă.

 

Art.3. Se avizează programul de pregătire de iarnă 2013-2014, în forma propusă.

 

 

Art.4. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 11 din 16.08.2013


DECIZIA nr. 11 din 16.08.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul nr.6076/06.08.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind aprobarea modificării programului de investiții din fonduri proprii pentru anul 2013, pct.A.1, poziția 3;

 • Referatul nr.6004/01.08.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea scoaterii din funcțiune și casării unui tronson de linie de tramvai în lungime de 101 mcs, linie aparținând patrimoniului concesionat al Consiliului Județean Arad;

 • Materialul nr.6071/06.08.2013 emis de conducerea societății, cu privire la avizarea situațiilor financiare ale societății pe Semestrul I al anului 2013 (raport de gestiune și bilanțul contabil);

 • Materialul nr.6194/09.08.2013 emis de conducerea societății, cu privire la avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania, în valoare de 1.450.000 lei.

 

DECIDE

 

Art.1. Se aprobă modificarea programului de investiții din fonduri proprii pentru anul 2013, pct.A.1, poziția 3 în forma propusă.

Art.2. Se avizează scoaterea din funcțiune și casarea unui tronson de linie de tramvai în lungime de 101 mcs, linie aparținând patrimoniului concesionat al Consiliului Județean Arad.

Art.3. Se avizează situațiile financiare ale societății pe Semestrul I al anului 2013.

Art.4. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania, în valoare de 1.450.000 lei.

Art.5. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 12 din 16.08.2013


DECIZIA nr. 12 din 16.08.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere necesitatea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania, în valoare de 1.450.000 lei,

 

DECIDE

 

Art.1. Se convoacă Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor în data de 04.11.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 • aprobarea prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

 • desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Acționarii societății;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 10 din 16.08.2013


DECIZIA nr. 10 din 16.08.2013

 

 

Consiliul de Administratie al SC Compania de Transport Public SA Arad , avand in vedere :

 • referatul conducerii SC CTP SA nr 6051/05.08.2013 privind contractarea unui credit de tipul Plafon Rapid de Rezerva in valoare de 280.000 lei de la Banca Transilvania Arad

 • Oferta de finantare privind Plafon Rapid de Rezerva primita de la Banca Transilvania Arad , inregistrata la SC CTP SA sub nr 6052/05.08.2013

 

DECIDE

 

Art.1. Se avizează contractarea unui credit de tip Plafon Rapid de Rezervă în valoare de 280.000 lei de la Banca Transilvania Arad pentru o perioadă de 6 luni ;

Art.2. Se desemneaza d-na Birau Mariana – director si d-na Bortoi Angela – director economic pentru semnarea actelor necesare contractarii creditului , a contractului de garantie mobiliara asupra incasarilor si soldului curent precum si a biletelor la ordin cu data si scadenta in alb ce vor contine mentiunea “fara protest”.

Art.3. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support