Convocator nr. 6690/24.09.2014 pentru sedinta C.A. din 30.09.2014 ora 12:00

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.09.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe luna august 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile august și septembrie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile iulie și august 2014;

 1. Aprobarea programului de pregătire de iarnă 2014-2015;

 1. Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 1. Convocarea ședinței A.G.E.A. pentru data de 5.11.2014 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 10 din 18.08.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

DECIZIA  nr. 10  din 18.08.2014

            Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport  Public S.A. întrunit statutar în data de 18.08.2014, având în vedere:

–         Raportul nr.5797/13.08.2014 emis de Director General privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, cu anexe;

–         Materialul nr.5800 din 13.08.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, conform contractului de mandat;

–         Raportul 5799/13.08.2014 privind situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;

–         Raportul nr.5798/13.08.2014, emis de Consiliul de Administrație cu privire la activităţile de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014;

–         Cererea nr.5849/14.08.2014 emisă de Director General privind efectuarea unui numar de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează situațiile financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrare a S.C. Compania de Transport Public S.A. pe semestrul I al anului 2014, urmând a fi supus aprobării A.G.A., anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea unui număr de șapte zile din concediul de odihnă aferent anului 2014, începând cu data de 25.08.2014;

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

       PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                                  Macra Claudia Anca

                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                     Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 5772/12.08.2014 pentru sedinta C.A. din 18.08.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

      

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 18.08.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății pe lunile iunie-iulie 2014, situaţia datoriilor la zi și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna iulie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna august 2014;
 2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna iunie 2014;
 3. Avizarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014;
 4. Avizarea raportului Consiliului de Administrație asupra activităţii de administrarepe semestrul I al anului 2014;

       Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  Macra Claudia-Anca

                   

DECIZIA nr. 9 din 21.07.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.


DECIZIA  nr. 9  din 21.07.2014

            Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport  Public S.A. întrunit statutar în data de 21.07.2014, având în vedere:

–         Necesitatea întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014 și depunerea acestora la autoritățile fiscale

DECIDE

                                                                        

Art.1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.08.2014, ora 13:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe semestrul I al anului 2014.

Art.2. În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 19.08.2014, ora 13:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Art.3. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Acționarii S.C. Comania de Transport Public S.A.

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

       PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                                  Macra Claudia Anca

                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                     Cons.jur. Godja Claudiu

DECIZIA nr. 8 din 21.07.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

DECIZIA  nr. 8  din 21.07.2014

            Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport  Public S.A. întrunit statutar în data de 21.07.2014, având în vedere:

–         Materialul privind îndreptarea unor erori materiale intervenite în redactarea actului adițional nr.2la Contractul de Asistență pentru Proiectul “Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea stațiilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad” din data de 21 iunie 2007 încheiat între Municipiul Arad, Județul Arad, Comania de Transport Public Arad S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 12 februarie 2010

DECIDE

                                                                        

Art.1. Se aprobă modificarea Actului  Adițional nr. 2 la Contractul de Asistență pentru Proiectul “Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea stațiilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad” din data de 21 iunie 2007 încheiat între Municipiul Arad, Județul Arad, Comania de Transport Public Arad S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 12 februarie 2010 – variantele în limba română și în limba engleză, conform anexei.

Art.2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

–         Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

–         Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

       PREŞEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRAŢIE 

                                  Macra Claudia Anca

                                                                                      Vizat pentru legalitate

                                                                                     Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 5281/16.07.2014 pentru sedinta C.A. din 21.07.2014 ora 12:00

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

       Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 21.07.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asistență pentru Proiectul “Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea stațiilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad” din data de 21 iunie 2007 încheiat între Municipiul Arad, Județul Arad, Comania de Transport Public Arad S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 12 februarie 2010.

       Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                  Macra Claudia-Anca

                   

DECIZIA nr. 7 din 30.06.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 7 din 30.06.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 30.06.2014, având în vedere:

 • Raportul nr.4823/26.06.2014 emis de Director General privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile mai-iunie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2014, cu anexe;

 • Materialele nr.4792 și 4793/25.06.2014 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile aprilie și mai 2014, conform contractului de mandat

 • Informarea nr.4837/26.06.2014 privind inspecția economico-financiară desfășurată la CTP în perioada 28.02.2014-28.05.2014, deficiențele constatate și modul în care au fost corectate aceste deficiențe.

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile mai-iunie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2014, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile aprilie și mai 2014, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se ia act de informarea privind inspecția economico-financiară desfășurată la S.C. C.T.P. S.A. în perioada 28.02.2014-28.05.2014.

Art.4. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator nr. 4703/23.06.2014 pentru sedinta C.A. din 30.06.2014 ora 12:00

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.06.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea raportului directorului general privind activitatea societății, situaţia datoriilor și stadiul efectuării achiziţiilor publice pe lunile mai-iunie 2014 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna iulie 2014;

 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru lunile aprilie și mai 2014;

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014 a Consiliului de administratie al C.T.P. Arad S.A.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 6 din 15.05.2014

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 15.05.2014, având în vedere:

 • bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

 • raportul nr.3747 din 14.05.2014 emis de Director General privind activitatea directorului general în anul 2013;

 • raportul administratorilor nr.3748 din 14.05.2014, pentru anul 2013;

 • raportul nr.3707/13.05.2014 întocmit de către auditorul financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar pentru anul 2013;

 • Nota 3 anexă la bilanț, privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

 • raportul nr.3481 din 05.05.2014 întocmit de către comitetul de nominalizare și remunerare, privind remunerarea directorilor și administratorilor;

 • raportul nr.3618 din 09.05.2014 întocmit de către comitetul de audit, privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A.;

 • materialul nr.3734/13.05.2014 privitor la criteriile și obiectivele de performanță propuse pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

 • raportul de audit nr.3306/28.04.2014 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane;

 • materialul nr.3805/14.05.2014 referitor la cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013;

 • situațiile privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 (3806/15.05.2014) și lunile ianuarie (3807/14.05.2014), februarie (3808/14.05.2014) și martie 2014 (3809/14.05.2014);

 • adresa nr.2578/07.05.2014 emisă de Primăria Comunei Ghioroc (acționar minoritar al societății) privind solicitarea de preluare a construcției în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș” situată pe teritoriul acestei comune;

 • referatul nr.3675 din 12.05.2014 emis de Serviciul Comercial, privind un plan de măsuri de promovare a utilizării transportului public;

 • referatul nr.3804 din 15.05.2014 emis de Serviciul Resurse Umane, cu privire la propunerea de acordare pentru anul 2014, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, a unei prime sau tichete cadou cu ocazia zilei transportatorului.

DECIDE

Art.1. Se avizează bilanțul contabil al societății pe anul 2013 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2013, anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se avizează raportul de activitate al directorului general pentru anul 2013, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează raportul administratorilor pentru anul 2013, anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se avizează raportul auditorului financiar extern S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L. privind auditul financiar al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013, anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se avizează repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale, anexa 5 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.6. Se avizează raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor, anexa 6 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.7. Se avizează raportul comitetului de audit privind auditul în cadrul S.C. C.T.P. S.A., anexa 7 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.8. Se avizează criteriile și obiectivele de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014, anexa 8 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.9. Se aprobă raportul de audit intern privind activitatea Serviciului Resurse Umane, audit desfășurat în conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2014, anexa 9 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.10. Se aprobă cheltuielile nedeductibile aferente anului 2013, anexa 10 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.11. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014, anexele 11, 12, 13 și 14 ce fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art.12. Se aprobă predarea către Comuna Ghioroc, cu respectarea formalităților legale, a construcției casate în suprafață de 7,8 mp cu destinație ”clădire călători Halta Miniș”, în scopul valorificării istorice a acestuia, fiind o identificare a localității cu istoria căii ferate Arad-Podgoria, anexa 15 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.13. Se aprobă planul de măsuri privind promovarea utilizării transportului public, anexa 16 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.14. Se aprobă acordarea pentru anul 2014 de prime sau tichete cadou în limita maximă de 100 lei/angajat, cu ocazia zilei transportatorului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Unitate, prin încadrarea sumei la cheltuieli pentru acțiuni social-culturale în limita a 2% din fondul de salarii anual, anexa 17 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.15. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

Vizat pentru legalitate

Cons.jur. Godja Claudiu