Raportul comitetului de nominalizare şi remunerare nr. 3481 / 05.05.2014 privind politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

R A P O R T U L

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

privind

politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor

În cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de nominalizare şi remunerare a fost constituit prin Decizia nr.4 din 31.03.2014 emisă de consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență:

– Macra Claudia Anca

– Roșu Petru

– Dolean Sergiu

Conform prevederilor art.34, alin.(2) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor și formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

 1. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor se bazează pe următoarele:

 • prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 • hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.6/07.09.2012, privind aprobarea și semnarea contractelor de administrație ale administratorilor, pentru perioada 07.09.2012 – 06.09.2016;

 • hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.7/07.09.2012, privind fixarea remuneraţiei lunare de ședință pentru administratori;

 • Contractele de administraţie ale administratorilor;

 • Planul de administrare al Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2012-2016 care include strategia de administrare a Consiliului de Administraţie, plan aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.9/20.12.2012;

POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Dezideratul principal al planului de administrare pentru S.C. Compania de Transport Public S.A. îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate, în condiții de eficiență și eficacitate maximă, fără degradarea mediului înconjurator.

În dezvoltarea transportului public, C.T.P. prin administratorii săi va urmări realizarea următoarelor obiective :

Încurajarea transportului în comun pentru decongestionarea arterelor de circulaţie şi diminuarea poluării;

Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de transport public local de persoane;

Efectuarea demersurilor necesare finanţării de către autorităţile publice în vederea dezvoltării componentelor sistemului de transport public local;

Asigurarea în cât mai mare măsură a cerinţelor de deplasare a cetăţenilor în interiorul municipiului în funcţie de cererea de transport şi capacitatea disponibilă;

Realizarea unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă, într-un mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane;

Asigurarea unui nivel ridicat de competitivitate în raport cu ceilalți operatori de pe piața liberă;

Extinderea şi modernizarea parcului de transport public existent, cu vehicule ecologice;

Stimularea folosirii tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute;

Dezvoltarea reţelei de transport public periurban (pentru zona metropolitană).

Pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de transport local de călători, C.T.P. prin administratorii săi va susține parcurgerea a șase etape esenţiale, care se întrepătrund şi fără de care pot apărea probleme destul de mari în transportul local de călători, cu impact negativ asupra mobilităţii cetăţeanului şi asupra mediului înconjurător.

Aceste etape sunt:

a) Organizarea oraşului pentru asigurarea unui serviciu de transport local eficient.

Aceasta presupune alegerea rutelor de transport local de călători care să satisfacă cerinţele de mobilitate ale cetăţenilor. Pozitiv este faptul că acest proces este în plină desfăşurare, fiind în curs de derulare întocmirea unui “Studiu privind dezvoltarea reţelei de circulaţie în municipiul Arad“.

Principalul parametru ce este apreciat de client este durata călătoriei, de aceea, pentru micşorarea ei, oraşul trebuie pregătit şi cu căi proprii pentru mijloace de transport în comun de călători, comanda semafoarelor de către vehiculele de transport local, dirijarea circulaţiei cu prioritate pentru transportul local, şi trasee care să evite trecerile peste calea ferată cu bariere sau semibariere. Trebuie promovat conceptul de “mobilitate inteligentă”. Sistemele Inteligente de Transport (ITS) trebuie să devină o componentă obligatorie în Strategia de Dezvoltare a Transportului Urban.

În vederea susținerii parcurgerii acestei etape de organizare a oraşului, trebuie să se facă un management eficient al traficului şi cu prioritate pentru transportul local, salvare, pompieri, taximetre, etc., în care se urmăreşte satisfacerea acestor cerinţe.

b) Constituirea Autorităţii Metropolitane de Transport în Comun

Aceasta trebuie să gestioneze serviciul asigurând planificarea, respectiv finanţarea acesteia, cât şi accesul tuturor operatorilor de transport local autorizaţi. Din această formulă organizatorică ar trebui să facă parte:

 • Autorităţile locale;

 • Operatorii de transport local;

 • Reprezentanţii călătorilor (din cartiere, instituţii, şcoli, ONG-uri etc.)

Această etapă organizatorică presupune atât înţelegerea particularităţilor serviciului, cât şi atragerea de către CTP şi Autorităţile Locale a resurselor de finanţare, altele decât cele din venituri rezultate din vânzarea titlurilor de călătorie. Fondurile structurale și de coeziune, din care s-au alocat peste 8 miliarde EUR pentru transportul urban nepoluant în cursul prezentei perioade de planificare financiară, sunt o sursă de finanțare UE foarte importantă pentru investițiile în infrastructură și material rulant. Tema „Transporturi” din PC7 conține, pentru prima dată, o prioritate tematică consacrată mobilității urbane sustenabile. Autoritatea de transport public local, trebuie să analizeze toate rutele de transport pentru a aprecia cerinţele clientului și pentru a fi cât mai aproape de sistemul de transport “din poartă în poartă”.

c) Dotarea cu vehicule și modernizarea infrastructurii

Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate corespunzător dacă nu există vehicule care trebuie să corespundă principiilor:

 • de apărare a mediului înconjurător,

 • de economie a energiei,

 • de confort,

 • de deservire a tuturor categoriilor de călători (inclusiv persoanele cu dizabilități).

Securitatea și confortul călătorului sunt principalele obiective ale acestei etape.

d) Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie

Această etapă este deosebit de importantă în continuitatea şi stabilitatea serviciului de transport local. Ea se impune a se adapta continuu în funcţie de cerinţele clientului.

e) Controlul şi eficientizarea costurilor de exploatare

Fără o minimizare a cheltuielilor și o maximizare a veniturilor, nu se poate vorbi de un serviciu continuu, sigur, stabil.

Experienţa a arătat că atunci când un sistem se deteriorează sub un anumit nivel, cheltuielile de menţinere (supravieţuire) vor fi mai mari la sfârşitul duratei de viaţă decât atunci când sistemul este menţinut în stare bună până la atingerea unui prag de eficienţă.

f) Pregătirea şi perfecţionarea personalului

În contractul dintre operator și client, personalul de bord este de fapt executantul contractului. Dacă acesta nu respectă principiul satisfacerii clientului, drept cheie a calităţii serviciului, atunci atractivitatea şi chiar utilitatea serviciului sunt puse sub semnul întrebării.

Transportul urban trebuie să atragă şi să menţină personal cu înaltă calificare. Programele de formare, de exemplu şofatul ecologic, poate îmbunătăţi competenţele personalului din transportul în comun şi poate reduce emisiile de CO2 şi poluarea.

Această etapă este definitorie pentru stabilitatea și continuitatea serviciului de transport local, indiferent de câte vehicule dispune acest serviciu din punct de vedere operaţional.

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și aplicarea strategiei de administrare în mandatul 2012-2016 așa cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.9/20.12.2012, comitetul de nominalizare şi remunerare consideră oportună aplicarea unei politici de remunerare a administratorilor constând doar într-o îndemnizație lunară fixă, reprezentând procent din îndemnizaţia Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru exercițiul financiar în curs.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

În cadrul exercității funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, membrii Consiliului de Administraţie ce au fost desemnați prin Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor nr.6/07.09.2012, respectiv nr.3/30.04.2013, beneficiază de o remuneraţie lunară de ședință în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs, așa cum a fost stabilită prin contractele de administraţie încheiate cu fiecare dintre aceștia.

 1. Politica și criteriile de remunerare a directorului general

Politica şi criteriile de remunerare a directorului general se bazează pe următoarele:

 • prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 • decizia Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.14/14.11.2012, privind numirea în funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. a doamnei MARIANA BIRĂU, aprobarea contractului de mandat al directorului general și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către directorul general;

 • decizia Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. nr.14/14.11.2012, privind stabilirea remunerației lunare brute a Directorului General;

 • Contractul de mandat al directorului general, nr.9545/14.11.2012;

 • Planul de management nr.1719/25.02.2013 întocmit de Director General și aprobat de Consiliul de Administraţie prin Decizia nr.2/28.02.2013;

 • Criteriile și obiectivele de performanță care fac parte din BVC al societății – grad de îndeplinire.

POLITICA DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

Directorul general are misiunea de a îndeplini obiectivele propuse de către Consiliul de Administraţie şi anume:

 • Realizarea veniturilor prin:

  • Urmărirea zilnică a încasărilor;

  • Organizarea eficientă a activității de control;

  • Identificarea de activități suplimentare care să fie realizate de către societate.

 • Încadrarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat şi reducerea acestora printr-o eficientizare a activităţii;

 • Realizarea obiectivelor propuse în lista de investiţii;

 • Urmărirea și creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate;

 • Îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat;

 • Centrarea societății pe nevoile călătorilor, pentru a oferi servicii de transport public la un nivel cât mai ridicat;

 • Perfecționarea profesională continuă a angajaților.

De asemenea, Directorul General trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți.

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, comitetul de nominalizare şi remunerare consideră oportună aplicarea unei politici de remunerare a directorului general constând doar într-o îndemnizație lunară fixă.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

În cadrul exercității funcției în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și în condițiile îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de performanță aferente contractului de mandat așa cum au fost acestea aprobate, Directorul General beneficiază de o remunerație lunară brută în cuantum de 7.000,00 lei, așa cu s-a stabilit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.14 din 14.11.2012.

Pentru anul 2013, criteriile și obiectivele de performanță au fost îndeplinite în fiecare lună. Situația lor a fost prezentată și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății.

 1. Politica și criteriile de remunerare a directorilor executivi

Conform structurii organizatorice a societății, conducerea executivă este angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată având statut de salariați cu normă întreagă, salariul fiind stabilit în urma negocierii individuale cu directorul general.

Conducerea executivă coordonează activitatea din cadrul societății conform specificului funcției (tehnic, financiar-contabil, exploatare) așa cum se regăsește în obiectul de activitate al acesteia, în regulamentul de organizare și funcționare precum și în regulamentul intern. Se urmărește exploatarea judicioasă a parcului din dotare, încadrarea în consumurile specifice și asigurarea transportului de persoane conform graficelor de circulație, realizarea indicatorilor prevăzuți în BVC-ul aprobat anual, precum și realizarea indicatorilor de performanță.

De asemenea, conducerea executivă are obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru asigurarea veniturilor salariale pentru întreg personalul, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea disciplinei de muncă, creșterea productivității muncii, protejarea patrimoniului societății și respectarea prevederilor standardelor de calitate și aplicarea lor la nivelul întregii societăți.

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Comitetul de nominalizare şi remunerare

– Macra Claudia Anca

– Roșu Petru

– Dolean Sergiu

1913 – 2013 – Centenarul căii ferate Arad – Podgoria

 

A. Prezentare generală

 

Calea ferată cu ecartament metric Arad + podgoria (CFAP) a fost construită în 1905 – 1906, ca şi o cale ferată locală, la iniţiativă privată a unor oameni de afaceri care au fondat o secietate pe acţiuni cu dreptul de” a înfiinţa şi exploata o reţea locală de transport pe cale ferată.”

La 11 noiembrie 1906 are loc deschiderea oficială a CFAP.

Calea ferată construită asigura o relaţie de transport între localităţile aflate în aealul cuprins între localitatile Radna (Lipova) şi Pâncota, cu un centru de ramificare în localitatea Ghioroc, spre municipiul Arad. Lungimea totală a căii ferate era de 58 km.cale simpla.

Dotările specifice căi ferate formate din remize la capetele de linie, platforme de parcare, un depou de întreţinere şi reparaţii în municipiul Arad, un depou de întreţinere în localitatea Ghioroc. Deasemenea erau construite spaţii de depozitare, magazii de mărfuri şi sedii administrative pentru personalul propriu. În municipiul Arad a fost construită o gară cu peroane acoperite, iar în localităţile din traseu (şase centre de comune şi două oraşe)au funcţionat hălţi cu deviatoare care permiteau intersectarea trenurilor,unele din ele utilizate si astazi pe traseul Arad-Ghioroc.

Dotarea cu material rulant a cuprins automotoare cu tracţiune benzoelectrică pe patru osii cu motoare Dion Buton pentru actionarea generatorului de curent continu,tractiunea se realiza pe axele din spate.Automotoarele au fost utilizate până în 1913.Deasemenea exista şi un parc de vagoane de călători şi transport marfă atât vagoane platformă cât şi închise, parte din acestea se pastreaza si astazi.

Succesul comercial al acestei căi ferate şi solicitarile de transport tot mai mari au făcut ca administraţia căii să aibă în vedere creşterea capacităţii de transport şi confort, fapt ce a impus adoptarea tracţiunii electrice, tehnică revoluţionară aflată la început.de drum. În condiţiile date de sporirea capacităţii de producere a curentului electric de către Societatea Anonimă de Electricitate din Arad, care dispunea deja de turbine cu abur cu o putere de 11.500 CP şi generatoare de curent alternativ cu o tensiune de 2.100V, se trece la pregătirea electrificării liniei. Lucrarile au loc între anii 1911 1913, se execută pozarea stilpilor de beton armat prefabricati, de montare a reţelei de contact, a substaţiei de redresare din Ghioroc (păstrată şi astăzi) şi la achiziţia de automotoare electrice. de la firma GANZ Budapesta

Anul 1913 este consemnat ca şi începuturile trecţiunii electrice în ţară, CFAP fiind prima cale ferată electrificată din sudestul Europei şi a opta din lume, fapt ce situează Aradul în rândul localităţilor cu o dezvoltare tehnologică de vârf, dezvoltare asigurată atât de industriile care funcţionau aici, cât şi de prospera agricultură a localităţilor riverane a căror produse erau valorificate nu numai în Arad şi erau transportate pe această cale ferată.

 

B. Detalii tehnice şi economice de exploatare

 

Electrificarea a fost posibilă prin realizarea unei reţele de contact cu dublă izolaţie (premieră) cu fir de contact din cupru (80 mmp) montat pe stâlpi de beton prefabricaţi (stâlpii au fost primele construcţii de beton prefabricat din ţară).

Între Arad şi Ghioroc pe aceşti stâlpi a fost montat cablu trifazat de 15 KV care alimentasubstaţia de redresare din Ghioroc. de la cetrala din Arad Până în 1925, reţeaua de contact la tensiunea de 1500 Vcc era alimentată de la un grup rotativ (motor generator), în 1925 s-a montat un redresor cu vapori de mercur, care există şi astăzi.

Materialul rulant de tracţiune era fost format din 15 automotoare Ganz cu 45 locuri (cl I + cl II) cu o putere de 4 x 45 KW (fiecare axă avea acţionare proprie). Vagoanele erau dotate cu frâne duble, cuiluminat si încălzire electrică puteau fi cuplate electric intre ele astfel încât să se remorcheze un număr sporit de vagoane.

Vagoanele de transport călători erau în număr de 22 din care 11 unităţi proveneau din transformarea vechilor automotoare benzo – electrice, vagoanele au fost construite si ulterior adaptate la fabrica Johan Weitzer din Arad.

Vagoanele de marfă, în număr de 29, constau din 5 vagoane acoperite tip Ga de 10 tone, 20 vagoane platformă deschise tip IK şi 4 vagoane deschise de 10 tone tip Ks.

Cu aceste dotări CFAP a realizat conform statisticilor( exemplu)

 

 

an 1930

an 1940

Număr de trenuri (curse)

13.290

13.874

Total kilometri parcurşi

238.060

245.333

Călători transportaţi

455.419

683.179

Mărfuri (tone)

24.800

21.580

Venit pe Km (lei)

305.961

286.903

Cheltuieli pe Km (lei)

276.474

263.460

 

C. Aspecte organizatorice şi de administrare a CFAP

 

1905 – 1918. Calea ferată Arad – Podgoria a funcţionat ca societate pe acţiuni, cu acţionariatul atras la înfiinţare

1918 – 1948. Calea ferată trece în proprietatea "Creditului pentru Întreprinderi Electrice – Roman"

1948 – 1983. Calea ferată este nationalizat, preluată si administrata de Regionala CFR Timisoara

1983 (1 ian ) Calea ferata este preluata de catre IJTL Arad ( actual CTP )

1983 – 1991. Partea de linie funcţională între Pâncota şi Radna este exploatată de către I.J.T.L. Arad (actual S.C. C.T.P. S.A)

În octombrie 1991 se sistează activitatea pe traseul Radna – Pâncota ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a cai de rulare pentru siguranţa circulaţie, traseul fiind preluat de autobuze. În prezent, în locaţia din Ghioroc (depou), este iniţiat un muzeu în care se regăsec parte din dotările de baza a acestei căi ferate: materialul rulant (în parte refăcut), instalaţii tehnologice precum şi o expoziţie de fotografii amenajată în sala substaţiei de redresori, care are echipamentele originale din 1913., deasemenea incinta depoului pastreaza atit calea de rulare cit si reteaua de contact in forma si cu elementele constructive ailor 1905-1913

 

 

Material redactat CTP Arad

 

25 oct 2013

 

 


 

Galerie de imagini

 

 

 

 

Raport audit financiar 2012

Document in format PDF. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere PDF (portable document format).

Click  AICI pentru document.

 

Raport gestiune administratori 2012

Document in format DOC. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere DOC (Microsoft Office, OpenOffice.org, StarOffice etc.).

Click  AICI pentru document.

 

Bilantul contabil la 31.12.2012

Document in format PDF. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere PDF (portable document format).

Click AICI pentru document.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR al S.C. Compania de Transport Public S.A. 2013 – 2016

Documente atasate: Declaratie pe proprie raspundere.pdf    Declaratie de consimtamant.pdf


ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR

 

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

2013 – 2016

 

1. Pot candida pentru funcția de administrator (membru al consiliului de administrație), persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

competențe manageriale, tehnice și personale.

Condiții restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare.

 

2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de adminsitrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

3. Candidații pentru funcția de administrator (membru în consiliul de administrație) trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

Locul și perioada de înscriere. Depunerea dosarelor:

 

Candidații pentru funcția de administrator, vor depune până la data de 15.03.2013, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

Modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.1 din 30.01.2013) :

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

– Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane (serviciul resurse umane) ___________

 

Vizat expert recrutare resurse umane 

Anunt pentru selectia directorului general CTP Arad S.A.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA

 

DIRECTORULUI GENERAL

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

 

 

 

1. Criterii de selecție.

 

Poate candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență de minim 10 ani în activitatea de administrare/ management/conducere a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăți comerciale în domeniul transportului de persoane;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției;

 • este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul auto sau material feroviar rulant, absolvite cu diplomă de licență;

– studii de masterat în domeniul managementului firmei;

– vechime în muncă în specialitatea tehnică auto sau material feroviar rulant de minim 3 ani;

– vechime în activitatea de administrare/management/conducere a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul transportului de persoane, de minim 10 ani;

competențe manageriale, tehnice și personale.

nu pot candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și completările ulterioare.

 

2. Procedurile de selecție și numire a Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A. :

 

 • numirea şi revocarea Directorului General se face exclusiv de către Consiliul de Administrație;

 • Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, la propunerea comisiei pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de comisia de specialitate împreună cu expertul independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. vor fi supuse votului administratorilor în cadrul ședinței Consiliului de Administrație;

 • Director General va deveni acea persoană, propusă pentru a fi aleasă în funcția de Director General, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea administratorilor.

 

3. Candidații pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcția de Director General, vor depune până la data de 29.10.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcții de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat, precum și profilul psihologic al candidatului. În urma evaluării psihologice, se va identifica nivelul de competență psihologică atins de subiect în funcție de solicitările specifice activității profesionale desfășurate, ieșind la iveală atât aspectele forte, cât și cele nevralgice, elaborându-se astfel profilul psihologic.

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.11 din 17.09.2012) :

 

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane ______________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie ai SC CTP ARAD SA 2012-2016

 

1. Pot candida pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

– competențe manageriale, tehnice și personale.

– nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare.

 

2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de adminsitrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

3. Candidații pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, vor depune până la data de 05.09.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.10 din 14.08.2012) :

 

– Eliza Barbura – Președintele comisiei ______________

 

– Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

– Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane (serviciul resurse umane) ___________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support