Suspendare circulatie tramvaie pe tronsonul Podgoria – Miorita – Billa – Podgoria

*** Update 01.07.2021 ora 19:00

–  Vagoanele aferente Liniei 18 b  vor avea capat de linie Billa si vor circula pe relaţia

 • Făt Frumos – Alfa – Piața Romană – Podgoria – Billa

–  Vagoanele aferente Liniei 7  vor circula pe relaţia

 • Făt Frumos – Podgoria – Piața Romană 

–  Vagoanele aferente Liniilor 9, 11, 12   vor circula prin Billa

Pe tronsonul Podgoria – Miorita – Billa si retur tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze care vor opri în vecinătatea stațiilor de tramvai.

*****************************************************************************

CTP anunţă publicul călător că, începând cu data de 01.07.2021, datorită unor lucrări de mentenanță la rețeaua de contact, se întrerupe circulaţia tramvaielor până la remedierea situației, pe tronsonul Podgoria – Miorita – Billa – Podgoria.

Urmare a acestui fapt, vor avea loc următoarele modificări:

 

– Pe tronsonul Podgoria – Miorita – Billa – Podgoria tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze care vor opri în vecinătatea stațiilor de tramvai.

 

–  Vagoanele aferente Liniei 18 b  si  Liniei 7 vor circula, in circuit, pe relaţiile:

 • Făt Frumos – Alfa – Piața Romană – Podgoria – UTA – Făt Frumos
 • Făt Frumos – UTA – Podgoria – Piața Romană – Alfa – Făt Frumos

 

– Vagoanele ce deservesc ruta Arad – Ghioroc si retur  vor avea capat de linie Billa.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Anunț – A.D.I. Transport Public Arad

Scrisoare de asteptări 2021 CTP-ADITPA

Formulare dosare candidatură.docx

A N U N Ţ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic;

 • cel puţin un membru trebuie sa aibă studii economice și experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;

 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilități;

 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;

 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

 • pentru cele două poziţii de economist / jurist experienţa profesională minimă este de 5 ani;

 • experienţa relevanta de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăţi / servicii/ departamente;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;

 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

 • nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD;

 • nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu este incapabil/ă şi nu a fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de <LLNK 12002 656 12 241 0 18>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu a suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.

Criteriile minime de selecție sunt:

 • cunoştinţe despre obiectul de activitate al Societății, cunoaşterea proceselor tehnologice și operaţionale, cunoaşterea pieţei în care acţionează Societatea;

 • gândire strategică și previziuni;

 • finanţe și contabilitate;

 • managementul proiectelor;

 • tehnologia informației;

 • legislaţie;

 • cunoştinţe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 și Legea nr. 111/2016;

 • competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;

 • participarea în organizații profesionale naţionale și internaţionale relevante pentru obiectul de activitate;

 • trăsături: reputaţie, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură;

2. Matricea profilului de candidat;

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomelor de studii;

 • curriculum vitae;

 • copie carnet de munca și/sau extras Revisal care să ateste vechimea și experiența;

 • cazierul judiciar;

 • cazier fiscal;

 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / apt de muncă;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;

 • declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform formular nr. 2;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;

 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6;

 • Declaraţie privind atragerea răspunderii în cazul falimentului / insolvenței societăţilor administrate sau conduse conform formular nr. 7.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a ADI Transport Public Arad (www.aditpa.ro) şi pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD (www.ctparad.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 12.07.2021, ora 12.00, la registratura ADI Transport Public Arad, Arad, B-dul Revoluţiei nr. 50, ap. 1, județul Arad, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD, precum și numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul poștei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADI Transport Public Arad și la telefon 0799.35.85.82.

Anunț

CTP Arad aduce la cunoștința publicului călător că, din cauza fenomenelor meteorologice extreme (călduri excesive), automatele de bilete întra în mod de autoprotectie și se întrerupe automat funcționarea acestora.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și va rugam sa apelați la celelalte modalități de plata: puncte vânzare bilete, 24Pay, POS-uri.

Va mulțumim pentru înțelegere.

Program de circulatie pe perioada vacantei scolare

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, începand cu data de 28.06.2021, pe perioada vacantei scolare, se vor face următoarele modificări  :

 • Traseul Arad –Felnac se suspendă.
 • Traseul Arad –Frumușeni  se suspendă
 • Traseul Turnu – Arad: se suspenda cursa cu plecare 6:24, 14:20 din Arad si retur 7:00, 15:00 din Turnu.
 • Traseul Fiscut – Arad: se suspenda cursa cu plecare din Arad la 6:50 si 13:05 si retur din Fiscut la 6:40, 07:38 si 13:55.
 • Traseul Zarand – Arad: se suspenda cursa cu plecare 6:33 din Zarand si retur 14:15 din Arad.
 • Traseul Santana – Arad se suspenda.
 • Traseul Utvinis – Arad se suspenda cursa cu plecare 7:10 din Utvinis si retur 14:15 din Arad.
 • Traseul Pecica – Sederhat – Arad se suspenda.
 • Traseul Mailat -Arad se suspendă.
 • Linia 41 Piata Romana – Bujac: se modifica ora de plecare 7:30 in loc de 7:20 din Bujac si 8:00 in loc de 7:45 din Piata Romana.
 • Linia 48_Billa – ANL – Real  se suspenda cursa cu plecare 18:15 din Billa si retur 18:36 din Real.
 • Linia 49_Caraimanul – Constitutiei – Caraimanul – Ogorului – Caraimanul  se suspenda.
 • Linia 60_Piata Romana – Concordiei  se suspenda.
 • Linia 10 (Piata Romana – Vladimirescu si retur) se suspenda.
 • Toate cursele scolare din zona Sebis, Ineu, Beliu, Gurahont, Savarsin, Chisineu Cris, Santana, Pecica se suspenda.

Vă mulţumim pentru înţelegere

Programul de circulaţie pentru data de 21.06.2021

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că programul de circulaţie, pentru data de 21.06.2021, este următorul:

Tramvaiele vor circula în program de sărbătoare

Autobuzele care circulă pe traseele urbane ( liniile 19, 21, 31, 39b, 41, 54, 46, 48,49) vor circula în program de duminică

Autobuzele care circulă pe traseele preurbane ( liniile 13, 26, 27, 35, 37) vor circula in program de duminică

Autobuzele care circulă pe traseele judetene vor circula in program de duminică

Vă mulţumim pentru înţelegere !

Suspendare circulatie tramvaie pe tronsonul Podgoria -Piata Romana

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, în data de 10 iunie 2021, în intervalul orar 12:15 – 13:15, datorită evenimentelor dedicate Zilei Eroilor, se suspendă tramvaielor pe tronsonul Podgoria – Piața Romană.

Urmare a acestui fapt, vor avea loc următoarele modificări:

 • linia 18b va circula pe relaţia Făt Frumos – Gara CFR – Podgoria – Billa – Mioriţa – Podgoria – Gara CFR- Făt Frumos
 • liniile 3 şi 6 vor circula prin Căpitan Ignat
 • linia 16 va deveni linia 15 si va circula pe traseul Făt Frumos – Sere – Făt Frumos

Vă mulţumim pentru înţelegere !

 

Modificare configuratie traseu Arad-Uzina de Apa-Horia

Compania de Transport Public Arad aduce la cunoștința publicului călător că, începând cu data de 09.06.2021, configuratia traseului liniei 13 Arad –Horia se va modifica dupa cum urmeaza:

 • Pe perioada lucrarilor de reabilitare toate cursele ce deservesc linia 13 Arad –Horia  se vor executa prin Vladimirescu.
 • Se introduce in zilele lucratoare linia 13b Podgoria –Uzina de Apa cu plecare la orele 5:10, 6:30, 14:30, 16:00 din Podgoria, respectiv  5:25, 7:10, 15:05, 16:20 din statia Uzina de Apa.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Oprire temporară a circulaţiei tramvaielor

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că, în data de 5 iunie 2021, în intervalul orar 09:00 – 13:00, datorită unor lucrări de mentenanță la rețeaua aeriană de contact, se suspendă circulația tramvaielor pe tronsonul UTA – Capitan Ignat – Piata Romana.

Urmare a acestui fapt, va avea loc următoarea modificare:

 • tramvaiele vor fi înlocuite de autobuze care vor circula pe relația Uta– Capitan Ignat – Piata Romana și vor opri în vecinătatea stațiilor de tramvai.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere !

Programul de circulatie pentru data de 01.06.2021

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că programul de circulaţie pentru data de 01.06.2021, este următorul:

Tramvaiele vor circula în program de sărbătoare

Autobuzele care circulă pe traseele urbane ( liniile 19, 21, 31, 39b, 41, 54, 46, 48) vor circula în program de duminică

Autobuzele care circulă pe traseele preurbane ( liniile 13, 26, 27, 35, 37) vor circula in program de duminică

Autobuzele care circulă pe traseele judetene vor circula in program de duminică

 

Vă mulţumim pentru înţelegere !

 

Reintroducerea trenulețului turistic de agrement

Începând cu data de 29.05.2021, Primăria Arad, în colaborare cu Compania de Transport Public, pune la dispoziţia publicului călător trenuleţul turistic de agrement. Acesta va circula în intervalul 16:00 -21:00, din oră în oră, în zilele de sâmbăta, duminica și în zile de sărbătoare, în cazul în care condițiile atmosferice o permit, pe următorul traseu:

Parcul Reconcilierii-Teatru–Bd.Revoluţiei–Podgoria–Banu Maracine–Piata Spitalului–Podgoria Bd.Revoluţiei–Teatru – Parcul Reconcilierii.

Staţia de îmbarcare :  Parcul Reconcilierii.

 

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support