ANUNT: modificare program de circulatie linia 31

Începând cu data de 01.12.2012, se modifica programul urmatoarelor curse de pe linia 31:

plecare din Podgoria la orele 19:30 in loc de 19:00, 21:30 in loc de 21:00, 23:30 in loc de 23:00.

Convocator sedinta C.A. in data de 14.11.2012, ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9339 / 07.11.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.11.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2012.

3.- Aprobare reabilitare linie de tramvai în bucla Făt Frumos (zona stație tramvai Făt Frumos).

4.- Numirea Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

5.- Stabilirea perioadei mandatului Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

6.- Delegarea unor competenţe ale administratorilor către Directorul General.

7.- Stabilirea remuneraţiei Directorului General.

8.- Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

9.- Aprobare Programul de Investiții pentru anul 2013.

10.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2012, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori;

11.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

ANUNT: Modificari programe de circulatie incepand cu 01.11.2012

Începând cu data de 01.11.2012, vor avea loc următoarele schimbări:
–    linia 41 va avea capăt de linie la Piaţa Romană şi va circula pe următorul traseu:
Bujac – Andrei Şaguna – Biserica Sârbească – Piaţa Romană şi retur. Plecările din Bujac se vor face din oră în oră după cum urmează: 5:45, 6:40, 7:30, 8:40, 9:40, 10:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40.
–    linia 31 se suplimentează cu trei curse care vor avea plecare din Podgoria la orele:
19:00, 21:00, 23:00.
–    liniile 4 b şi 18 se suspendă. Se va înfiinţa linia 18b care va circula pe traseul: Făt
Frumos – Căpitan Ignat – Piaţa Romană – Podgoria – Billa – Mioriţa – Podgoria, Căpitan Ignat – Făt Frumos.  Intervalul orar de circulaţie va fi următorul: la 10 minute în orele de vârf, 14 minute în afara orelor de vârf, iar sâmbăta şi duminica, după orele 14:30, un interval de 18 minute.
–    Liniile 25, 26, 27 vor avea capăt de linie Piaţa Romană în loc de Billa.

ANUNT: LINIA 9

INCEPÂND CU DATA DE 17.10.2012, ORA DE PLECARE DIN FAT FRUMOS A TRAMVAIULUI DE PE LINIA 9 VA FI 6:20 IN LOC DE 6:23.

Convocator sedinta A.G.A. din 12.10.2012 pentru 14.11.2012 ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8565 / 12.10.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. C.T.P. S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, care va avea loc în data de 14.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

2. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit.

3. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15.11.2012, ora 12:00 la sediul societăţii situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul Conducerii S.C. C.T.P. S.A. nr. 8493/10.10.2012 privind avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.11.2012, ora 12:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

 • desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.3. Se avizează criteriile de selecție și procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A..

 

Art.4. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 3 zile din concediul de odihnă aferent anului 2012, începând cu data de 25.10.2012.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • prevederile art.17, alin.(22) din Actul Constitutiv al societății;

 • Referatul nr.7157/21.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. MEDIA EVENTS S.R.L. Arad întrucât executorul judecătoresc a constatat că debitoarea nu desfășoară nici o activitate pentru a produce venit și nu a fost în măsură să identifice autovehiculele cu care acesta figurează în evidențele fiscale sau alte bunuri urmăribile ale acestuia, prin urmare nu se poate realiza executarea silită;

 • Referatul nr.7799/13.09.2012, emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de modificare a programului de investiții pentru anul 2012;

 • Referatul nr.7818/14.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind solicitarea de numire a unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General;

 • Referatul nr.7807/14.09.2012, emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind aprobarea alocării unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice;

 

D E C I D E

Art.1. Se desemnează în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru întreaga perioadă a mandatului consiliului, d-na. Macra Claudia Anca.

 

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.004,03 lei rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

 

Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiții pentru anul 2012, după cum urmează:

 1. Diminuarea valorii cuprinse la cap. A.3. Achiziții – Obiecte de inventar – Scule și dispozitive de lucru poz. 5-13 cu valoarea 41.600 lei

 2. Introducerea la Cap. A.2. ,,Achiziții mijloace fixe – autovehicule” a poziției ,,autoturism 5 locuri” cu valoarea de 4.700 lei

 3. Introducerea la Cap. A.1.,,Achiziții mijloace fixe – dotări tehnologice” a pozițiilor:

– generator aer cald 5 arzătoare – valoare 18.100 lei

– cuptor uscare – valoare 9.800 lei

– electrostivuitor CESAB – valoare 9.000 lei

 

Art.4. Se numește comisia pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

 

Art.5. Se aprobă alocarea în proiectul de P.A.A.P. 2013 a fondurilor solicitate, fonduri aferente bugetului anului 2013, în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice, conform referatului Serviciului Contracte Achiziţii nr. 7807/14.09.2012.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Convocator sedinta C.A. – 12.10.2012 – ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8456 / 09.10.2012

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 12.10.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2012.

3.- Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei.

4.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 14.11.2012 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

5.- Informare privind necesarul de suplimentare subvenții pentru anul 2012.

6.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

ANUNT: desfiintare temporara statie de autobuz Gara/21

Datorita lucrarilor la viaductul Podgoria – Gradiste, este interzisa circulatia intre Palatul CFR si benzinaria Petrom, motiv pentru care, statia de autobuz de la Gara ( pentru linia 21) este desfiintata pe toata perioada lucrarilor.

Convocator C.A. nr. 7817 / 14.09.2012

C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(24) din Actul constitutiv al societății, Directorul General al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 17.09.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(22) din Actul constitutiv al societății.

 2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

 3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna septembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna octombrie 2012.

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

 5. – Informare privind achiziționarea prin compensare a unui autoturism și a unor utilaje de la S.C. Mary Line S.R.L.

 6. – Numirea unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General.

 7. – Aprobarea Referatului privind alocarea unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de licitație.

 8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

Ing. Mariana Birău

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support