Anunt de recrutare pentru postul de Director Economic al S.C. Compania de Transport Public S.A.

Declarații necesare

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public S.A. lanseaza procesul de recrutare a unei pozitii de Director Economic la S.C. Compania de Transport Public S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de director economic trebuie sa depuna pana la data de 07.01.2019, ora 14:00 un dosar de candidatura care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atestă efectuarea unor specializari în domeniul economic, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, și/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

 5. Declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de “independent”in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 6. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;

 7. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;

 8. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;

 9. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal in scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

Dosarul se va depune în plic închis cu mentiunea „ Aplicatie pentru pozitia de Director Economic al SC Compania de Transport Public SA Arad„ personal sau prin poștă/curier la adresa: SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr.35B-37. În cazul în care se optează pentru varianta depunerii prin poștă / curier, termenul limită de depunere al dosarului la secretariatul CTP este data de 07.01.2019, ora 14.00.

Compania de Transport Public este o societate comercială pe acțiuni înființată în anul 1995 prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad, având ca structură de acționariat: Municipiul Arad – 70,6837 % din capitalul social, Judeţul Arad – 28,4336 %, Oraşul Lipova – 0,3228 %, Comuna Săvârşin – 0,3228 %, Comuna Ghioroc – 0,2278 % și Oraşul Pâncota – 0,0093 % din capitalul social.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile proprii ale societății, adică încasările reprezentând contravaloarea serviciului prestat și/sau din subventii de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif , în condițiile legii.

Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciilor de transport public local, provenite din subvenţii de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale.

Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se pot face din bugetele locale, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau din fonduri proprii ale operatorului de transport.

Societatea are ca obiect principal de activitate ”Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători” desfășurate cu tramvaie și autobuze în principal pe raza Municipiului Arad activitatea fiind extinsă și în aria județului Arad.

Pentru mai multe informații poate fi accesată pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.ro

Rezultate strategice asteptate a fi atinse in urmatorii 4 ( patru ) ani :

 • Conform scrisorii de asteptari emise de autoritatea publică tutelară. (Anexa nr.6 la H.C.L.M. Arad nr.279/25.08.2016, disponibila si pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.ro)

Conditii impuse pentru candidatii la functia de Director Economic:

 • studii superioare economice
 • expert contabil autorizat
 • experienta in domeniul economic, financiar, contabilitate, audit de cel puțin 5 ani.
 • vechime in specialitatea studiilor absolvite, de minim 5 ani

 • cunoasterea limbii romana, scris si vorbit

 • capacitatea deplina de exercitiu

 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii

 • disponibilitate la program de lucru prelungit

 • cetatenie romana, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând spatiului Economic European și domiciliul in Romania

 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

 

Principalele atribuții ale funcției :

 • asigura buna gestionare a patrimoniului societății;

 • asigură respectarea legislației fiscale la nivel de societate: organizează contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale si asigura efectuarea la timp a înregistrărilor; 

 • întocmește bugetul general al societățtii, informează și face propuneri de rectificare a acestuia atunci când este cazul;

 • asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor semestriale și anuale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;

 • raportează rezultatele financiare ale firmei;

 • analizează și propune măsuri pentru creșterea rentabilitatii;

 • elaborează și implementează sistemul general de evidenta a gestiunii societății;

 • conduce și organizează activitatea departamentului financiar – contabilitate;

 • exercită controlul financiar preventiv; 

 • coordonează activitatea de fundamentare, calculare şi încasare a subvenţiilor;

Evaluarea/selectia candidatilor :

– Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele ce nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lunga a candidatilor pentru pozitia de Director Economic. Candidatii respinsi de pe lista lunga vor fi informati in scris despre aceasta decizie.

– Candidaţii sunt eliminati de pe lista lunga, daca este cazul, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru Postul de Director Economic, rezultând astfel lista scurtă a candidatilor

– Candidații rămași in lista scurtă dupa efectuarea verificarilor sunt supusi unei analize comparative, prin raportare la profilul postului. Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a solicita candidatilor documente suplimentare fata de cele depuse in dosar.

– Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică faptul ca pentru continuarea procedurii trebuie să depună în scris, la sediul societății, în atenția comitetului de nominalizare si remunerare, o declaraţie de intenţie, in termenul stabilit de catre comitet.

Comisia de selectie analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat.

– Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: dosarul de candidatură, matricea profilului de candidat, declaraţia de intenţie a candidatului.

– După finalizarea interviurilor comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

– Numirea directorului economic de către Consiliul de Administraţie.

Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie al Directorului Economic al Compania de Transport Public S.A. sunt disponibile pe pagina web a societății, www.ctparad.ro

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support