ANUNȚ RECRUTARE AUDITOR INTERN

SC Compania de Transport Public S.A. lansează procesul de recrutare a poziției de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35 B-37.

Persoanele interesate să ocupe funcția de auditor intern vor depune la sediul C.T.P. – Serviciul Resurse Umane până la data de 01.10.2021, ora 12:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele documente :

 1. Copia actului de identitate ;

 2. Copia diplomei de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ) ;

 3. Curriculum Vitae in format european ;

 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, adeverințe care să ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal ;

 6. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva sa ;

 7. Declaratie privind apartenenta la consiliile de adminstratie ;

 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopul procesului de recrutare si selectie ;

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a S.C. Compania de Transport Public S.A., www.ctparad.

Dosarul se va depune personal sau prin poștă / curier la Serviciul Resurse Umane / secretariat la adresa : SC Compania de Transport Public SA Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37. În oricare din variante, termenul limită de înregistrare al dosarului este data de 01.10.2021, ora 12.00.

Condiții impuse pentru candidații la functia de auditor intern:

 • studii superioare economice / juridice / administrative
 • experienta in domeniul economic / juridic / administrativ de cel puțin 5 ani.
 • capacitate avansată de gândire sintetică și analiză

 • cunoașterea limbii române, scris si vorbit

 • capacitatea deplina de exercitiu

 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii

 • aptitudini de comunicare și lucru în echipă
 • atenție la detalii

 • cunoștințe foarte bune de operare PC

 • adaptabilitate și flexibilitate

 • disponibilitate la program de lucru prelungit

 • cetățenie română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor care aparțin spațiului Economic European, si domiciliul în România

 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva lor si nu au înscrisuri în cazierul judiciar sau fiscal

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin :

 • selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse

 • examen scris

 • interviu

Selecția dosarelor va avea loc în data de 04.10.2021. Dosarele de candidatură sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse. Vor fi anunțați doar candidații admiși la proba următoare.

Examinarea va avea loc la sediul SC CTP SA Arad în data de 06.10.2021 de la ora 10.00 și va consta într-o probă scrisă și un interviu cu comisia de selecție.

Candidații vor fi anunțați personal despre rezultatele probei scrise și a interviului în data de 07.10.2021.

Termenul pentru contestații este de 2 zile lucrătoare, respectiv 11.10.2021, ora 14.00. Rezultatul contestațiilor va fi adus la cunoștința contestatarilor în data de 12.10.2021.

BIBLIOGRAFIE

 • pentru postul de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern;

Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

Ghid pentru implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern emis de Camera Auditorilor Financiari din România;

OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată;

Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;

Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 106/19.03.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de transport public local din municipiul Arad;

Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 –privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

 Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 – serviciilor de transport public local;

Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

ALTE POSTURI DISPONIBILE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

 • șoferi autobuz
 • vatmani
 • electrician
 • frezor
 • electromecanic auto
 • muncitori necalificați întreținere drumuri și poduri – deținători carnet conducere categoria B

 

SOCIETATEA OFERĂ:

 • loc de muncă stabil
 • tichete de masă
 • sporuri

Informații se pot obține la Serviciul Resurse Umane – telefon 0257-338597 sau pe site-ul societății: www.ctparad.

CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail: resurseumane@ctparad.ro.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support