Anunt pentru selectia directorului general CTP Arad S.A.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA

 

DIRECTORULUI GENERAL

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

 

 

 

1. Criterii de selecție.

 

Poate candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență de minim 10 ani în activitatea de administrare/ management/conducere a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăți comerciale în domeniul transportului de persoane;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției;

 • este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul auto sau material feroviar rulant, absolvite cu diplomă de licență;

– studii de masterat în domeniul managementului firmei;

– vechime în muncă în specialitatea tehnică auto sau material feroviar rulant de minim 3 ani;

– vechime în activitatea de administrare/management/conducere a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul transportului de persoane, de minim 10 ani;

competențe manageriale, tehnice și personale.

nu pot candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și completările ulterioare.

 

2. Procedurile de selecție și numire a Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A. :

 

 • numirea şi revocarea Directorului General se face exclusiv de către Consiliul de Administrație;

 • Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, la propunerea comisiei pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de comisia de specialitate împreună cu expertul independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. vor fi supuse votului administratorilor în cadrul ședinței Consiliului de Administrație;

 • Director General va deveni acea persoană, propusă pentru a fi aleasă în funcția de Director General, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea administratorilor.

 

3. Candidații pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcția de Director General, vor depune până la data de 29.10.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcții de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat, precum și profilul psihologic al candidatului. În urma evaluării psihologice, se va identifica nivelul de competență psihologică atins de subiect în funcție de solicitările specifice activității profesionale desfășurate, ieșind la iveală atât aspectele forte, cât și cele nevralgice, elaborându-se astfel profilul psihologic.

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.11 din 17.09.2012) :

 

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane ______________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support