HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.04.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

 

Având în vedere:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., convocată pentru data de 30.04.2013, ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acţiuni nominative;
  • Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

  • Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

  • Raportul comisiei de evaluare și selecție numită de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.1 din 30.01.2013 privind analizarea și selectarea dosarelor de candidați pentru ocuparea unei funcții de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A.

  • Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.,

 

Ţinând seamă de :

  • Procesul-verbal al secretarului de ședință, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2013, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;

  • Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 30.04.2013,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Desemnează ca administrator (membru al Consiliului de Administraţie) al S.C. Compania de Transport Public S.A., pe d-na. COPIL MARIA-ALEXANDRA, domiciliată în Mun. Arad, str. Griviței, nr.148, cetăţenie română, data naşterii 30.01.1973, locul naşterii: Mun. Mediaș, jud. Sibiu, act identitate tip C.I. seria AR nr.334304, eliberat de SPCLEP Arad la data de 15.03.2007, CNP 2730130020024;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului administratorului S.C. Compania de Transport Public S.A. prevăzut la art.1, de la data de 15.05.2013 până la data de 06.09.2016.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Plaveţi Ioan – având funcţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., să semneze în calitate de reprezentant al mandantului, contractul de mandat al administratorului prevăzut la art.1, pentru perioada 15.05.2013 – 06.09.2016.

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, d-na Macra Claudia-Anca, să semneze Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile din prezenta hotărâre și Actul Constitutiv modificat în conformitate cu art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și Primăria Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support