ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA A DOI ADMINISTRATORI ai S.C. Compania de Transport Public S.A. 2015 – 2016

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA A DOI ADMINISTRATORI

ai S.C. Compania de Transport Public S.A.

2015 – 2016

1.Pot candida pentru funcţia de administrator (membru al consiliului de administraţie), persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii :

Condiţii generale :

 • are experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în domeniul de activitate al societăţii comerciale;

 • cel puţin unul dintre candidaţi trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris şi vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi celelalte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcţiei.

Condiţii specifice :

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

competenţe manageriale, tehnice şi personale.

Condiţii restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile privind procedura insolvenţei.

2.Criteriile de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie :

 • numirea şi înlocuirea membrilor consiliului de administraţie se face exclusiv de către adunarea generală a acţionarilor;

 • membrii consiliului de administraţie vor fi desemnaţi de către adunarea generală a acţionarilor, la propunerea acţionarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de specialitate asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidaţi ce au fost admişi în urma selecţiei prealabile pentru funcţiile de administratori vor fi supuse votului acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor;

 • membrii ai consiliului de administraţie vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administraţie, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acţionarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acţionarii vor menţiona numărul de voturi acordate;

 • fiecare acţiune deţinută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor;

 • persoanele care au obţinut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acţionarilor vor forma consiliul de administraţie.

Cel puţin unul dintre membrii consiliului de adminsitraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

Nu pot fi selectaţi administratori din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice întrucât există ocupate două posturi de administratori cu acest statut.

Candidaţii pentru funcţia de administrator nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau societăţilor comerciale.

3. Candidaţii pentru funcţia de administrator (membru în consiliul de administraţie) trebuie să îndeplineasca condiţiile impuse la pct.1, mai sus menţionat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

Locul şi perioada de înscriere. Depunerea dosarelor:

Candidaţii pentru funcţia de administrator, vor depune dosarul de candidatură până la data de 5.08.2015, ora 14,00 la registratura societăţii S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, dosar ce va cuprinde minim următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate.

 • un dosar plic.

Modelele declaraţiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societăţii, www.ctparad.ro

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support