Anunț – A.D.I. Transport Public Arad

Scrisoare de asteptări 2021 CTP-ADITPA

Formulare dosare candidatură.docx

A N U N Ţ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic;

 • cel puţin un membru trebuie sa aibă studii economice și experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;

 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilități;

 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;

 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

 • pentru cele două poziţii de economist / jurist experienţa profesională minimă este de 5 ani;

 • experienţa relevanta de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăţi / servicii/ departamente;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;

 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

 • nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD;

 • nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu este incapabil/ă şi nu a fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de <LLNK 12002 656 12 241 0 18>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu a suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.

Criteriile minime de selecție sunt:

 • cunoştinţe despre obiectul de activitate al Societății, cunoaşterea proceselor tehnologice și operaţionale, cunoaşterea pieţei în care acţionează Societatea;

 • gândire strategică și previziuni;

 • finanţe și contabilitate;

 • managementul proiectelor;

 • tehnologia informației;

 • legislaţie;

 • cunoştinţe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 și Legea nr. 111/2016;

 • competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;

 • participarea în organizații profesionale naţionale și internaţionale relevante pentru obiectul de activitate;

 • trăsături: reputaţie, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură;

2. Matricea profilului de candidat;

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomelor de studii;

 • curriculum vitae;

 • copie carnet de munca și/sau extras Revisal care să ateste vechimea și experiența;

 • cazierul judiciar;

 • cazier fiscal;

 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / apt de muncă;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;

 • declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform formular nr. 2;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;

 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6;

 • Declaraţie privind atragerea răspunderii în cazul falimentului / insolvenței societăţilor administrate sau conduse conform formular nr. 7.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a ADI Transport Public Arad (www.aditpa.ro) şi pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD (www.ctparad.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 12.07.2021, ora 12.00, la registratura ADI Transport Public Arad, Arad, B-dul Revoluţiei nr. 50, ap. 1, județul Arad, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD, precum și numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul poștei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADI Transport Public Arad și la telefon 0799.35.85.82.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support