1913 – 2013 – Centenarul căii ferate Arad – Podgoria

 

A. Prezentare generală

 

Calea ferată cu ecartament metric Arad + podgoria (CFAP) a fost construită în 1905 – 1906, ca şi o cale ferată locală, la iniţiativă privată a unor oameni de afaceri care au fondat o secietate pe acţiuni cu dreptul de” a înfiinţa şi exploata o reţea locală de transport pe cale ferată.”

La 11 noiembrie 1906 are loc deschiderea oficială a CFAP.

Calea ferată construită asigura o relaţie de transport între localităţile aflate în aealul cuprins între localitatile Radna (Lipova) şi Pâncota, cu un centru de ramificare în localitatea Ghioroc, spre municipiul Arad. Lungimea totală a căii ferate era de 58 km.cale simpla.

Dotările specifice căi ferate formate din remize la capetele de linie, platforme de parcare, un depou de întreţinere şi reparaţii în municipiul Arad, un depou de întreţinere în localitatea Ghioroc. Deasemenea erau construite spaţii de depozitare, magazii de mărfuri şi sedii administrative pentru personalul propriu. În municipiul Arad a fost construită o gară cu peroane acoperite, iar în localităţile din traseu (şase centre de comune şi două oraşe)au funcţionat hălţi cu deviatoare care permiteau intersectarea trenurilor,unele din ele utilizate si astazi pe traseul Arad-Ghioroc.

Dotarea cu material rulant a cuprins automotoare cu tracţiune benzoelectrică pe patru osii cu motoare Dion Buton pentru actionarea generatorului de curent continu,tractiunea se realiza pe axele din spate.Automotoarele au fost utilizate până în 1913.Deasemenea exista şi un parc de vagoane de călători şi transport marfă atât vagoane platformă cât şi închise, parte din acestea se pastreaza si astazi.

Succesul comercial al acestei căi ferate şi solicitarile de transport tot mai mari au făcut ca administraţia căii să aibă în vedere creşterea capacităţii de transport şi confort, fapt ce a impus adoptarea tracţiunii electrice, tehnică revoluţionară aflată la început.de drum. În condiţiile date de sporirea capacităţii de producere a curentului electric de către Societatea Anonimă de Electricitate din Arad, care dispunea deja de turbine cu abur cu o putere de 11.500 CP şi generatoare de curent alternativ cu o tensiune de 2.100V, se trece la pregătirea electrificării liniei. Lucrarile au loc între anii 1911 1913, se execută pozarea stilpilor de beton armat prefabricati, de montare a reţelei de contact, a substaţiei de redresare din Ghioroc (păstrată şi astăzi) şi la achiziţia de automotoare electrice. de la firma GANZ Budapesta

Anul 1913 este consemnat ca şi începuturile trecţiunii electrice în ţară, CFAP fiind prima cale ferată electrificată din sudestul Europei şi a opta din lume, fapt ce situează Aradul în rândul localităţilor cu o dezvoltare tehnologică de vârf, dezvoltare asigurată atât de industriile care funcţionau aici, cât şi de prospera agricultură a localităţilor riverane a căror produse erau valorificate nu numai în Arad şi erau transportate pe această cale ferată.

 

B. Detalii tehnice şi economice de exploatare

 

Electrificarea a fost posibilă prin realizarea unei reţele de contact cu dublă izolaţie (premieră) cu fir de contact din cupru (80 mmp) montat pe stâlpi de beton prefabricaţi (stâlpii au fost primele construcţii de beton prefabricat din ţară).

Între Arad şi Ghioroc pe aceşti stâlpi a fost montat cablu trifazat de 15 KV care alimentasubstaţia de redresare din Ghioroc. de la cetrala din Arad Până în 1925, reţeaua de contact la tensiunea de 1500 Vcc era alimentată de la un grup rotativ (motor generator), în 1925 s-a montat un redresor cu vapori de mercur, care există şi astăzi.

Materialul rulant de tracţiune era fost format din 15 automotoare Ganz cu 45 locuri (cl I + cl II) cu o putere de 4 x 45 KW (fiecare axă avea acţionare proprie). Vagoanele erau dotate cu frâne duble, cuiluminat si încălzire electrică puteau fi cuplate electric intre ele astfel încât să se remorcheze un număr sporit de vagoane.

Vagoanele de transport călători erau în număr de 22 din care 11 unităţi proveneau din transformarea vechilor automotoare benzo – electrice, vagoanele au fost construite si ulterior adaptate la fabrica Johan Weitzer din Arad.

Vagoanele de marfă, în număr de 29, constau din 5 vagoane acoperite tip Ga de 10 tone, 20 vagoane platformă deschise tip IK şi 4 vagoane deschise de 10 tone tip Ks.

Cu aceste dotări CFAP a realizat conform statisticilor( exemplu)

 

 

an 1930

an 1940

Număr de trenuri (curse)

13.290

13.874

Total kilometri parcurşi

238.060

245.333

Călători transportaţi

455.419

683.179

Mărfuri (tone)

24.800

21.580

Venit pe Km (lei)

305.961

286.903

Cheltuieli pe Km (lei)

276.474

263.460

 

C. Aspecte organizatorice şi de administrare a CFAP

 

1905 – 1918. Calea ferată Arad – Podgoria a funcţionat ca societate pe acţiuni, cu acţionariatul atras la înfiinţare

1918 – 1948. Calea ferată trece în proprietatea "Creditului pentru Întreprinderi Electrice – Roman"

1948 – 1983. Calea ferată este nationalizat, preluată si administrata de Regionala CFR Timisoara

1983 (1 ian ) Calea ferata este preluata de catre IJTL Arad ( actual CTP )

1983 – 1991. Partea de linie funcţională între Pâncota şi Radna este exploatată de către I.J.T.L. Arad (actual S.C. C.T.P. S.A)

În octombrie 1991 se sistează activitatea pe traseul Radna – Pâncota ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a cai de rulare pentru siguranţa circulaţie, traseul fiind preluat de autobuze. În prezent, în locaţia din Ghioroc (depou), este iniţiat un muzeu în care se regăsec parte din dotările de baza a acestei căi ferate: materialul rulant (în parte refăcut), instalaţii tehnologice precum şi o expoziţie de fotografii amenajată în sala substaţiei de redresori, care are echipamentele originale din 1913., deasemenea incinta depoului pastreaza atit calea de rulare cit si reteaua de contact in forma si cu elementele constructive ailor 1905-1913

 

 

Material redactat CTP Arad

 

25 oct 2013

 

 


 

Galerie de imagini

 

 

 

 

Raport audit financiar 2012

Document in format PDF. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere PDF (portable document format).

Click  AICI pentru document.

 

Raport gestiune administratori 2012

Document in format DOC. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere DOC (Microsoft Office, OpenOffice.org, StarOffice etc.).

Click  AICI pentru document.

 

Bilantul contabil la 31.12.2012

Document in format PDF. Pentru a-l vizualiza aveti nevoie de o aplicatie capabila sa deschide fisiere PDF (portable document format).

Click AICI pentru document.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR al S.C. Compania de Transport Public S.A. 2013 – 2016

Documente atasate: Declaratie pe proprie raspundere.pdf    Declaratie de consimtamant.pdf


ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNUI ADMINISTRATOR

 

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

2013 – 2016

 

1. Pot candida pentru funcția de administrator (membru al consiliului de administrație), persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

competențe manageriale, tehnice și personale.

Condiții restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare.

 

2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de adminsitrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

3. Candidații pentru funcția de administrator (membru în consiliul de administrație) trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat, pentru ca dosarul de candidat să poată fi declarat eligibil.

Locul și perioada de înscriere. Depunerea dosarelor:

 

Candidații pentru funcția de administrator, vor depune până la data de 15.03.2013, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

Modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.1 din 30.01.2013) :

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

– Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane (serviciul resurse umane) ___________

 

Vizat expert recrutare resurse umane 

Anunt pentru selectia directorului general CTP Arad S.A.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA

 

DIRECTORULUI GENERAL

al S.C. Compania de Transport Public S.A.

 

 

 

1. Criterii de selecție.

 

Poate candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență de minim 10 ani în activitatea de administrare/ management/conducere a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăți comerciale în domeniul transportului de persoane;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției;

 • este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul auto sau material feroviar rulant, absolvite cu diplomă de licență;

– studii de masterat în domeniul managementului firmei;

– vechime în muncă în specialitatea tehnică auto sau material feroviar rulant de minim 3 ani;

– vechime în activitatea de administrare/management/conducere a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul transportului de persoane, de minim 10 ani;

competențe manageriale, tehnice și personale.

nu pot candida pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și completările ulterioare.

 

2. Procedurile de selecție și numire a Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A. :

 

 • numirea şi revocarea Directorului General se face exclusiv de către Consiliul de Administrație;

 • Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, la propunerea comisiei pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de comisia de specialitate împreună cu expertul independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. vor fi supuse votului administratorilor în cadrul ședinței Consiliului de Administrație;

 • Director General va deveni acea persoană, propusă pentru a fi aleasă în funcția de Director General, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea administratorilor.

 

3. Candidații pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A. trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcția de Director General, vor depune până la data de 29.10.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcții de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat, precum și profilul psihologic al candidatului. În urma evaluării psihologice, se va identifica nivelul de competență psihologică atins de subiect în funcție de solicitările specifice activității profesionale desfășurate, ieșind la iveală atât aspectele forte, cât și cele nevralgice, elaborându-se astfel profilul psihologic.

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.11 din 17.09.2012) :

 

 

Macra Claudia Anca – Președintele comisiei ______________

 

Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane ______________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie ai SC CTP ARAD SA 2012-2016

 

1. Pot candida pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 

 • are experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale;

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în Romania;

 • cunoaste limba română, scris și vorbit;

 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor funcției.

 

Condiții specifice :

 

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent;

– vechime în specialitate de minim 1 an;

– competențe manageriale, tehnice și personale.

– nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare.

 

2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor;

 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane;

 • propunerile de candidați ce au fost admiși în urma selecției prealabile pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor;

 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor;

 • în dreptul fiecărui candidat, acționarii vor menționa numărul de voturi acordate;

 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor;

 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de adminsitrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

3. Candidații pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație trebuie să îndeplineasca condițiile impuse la pct.1, mai sus menționat.

În acest sens candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, vor depune până la data de 05.09.2012, ora 14,00 la registratura societății S.C. Compania de Transport Public S.A., cu sediul în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, următoarele documente :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

 • curriculum vitae (format european);

 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.

 • un dosar plic.

 • modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.ctparad.ro

 

COMISIA DE SPECIALITATE ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE (numita de C.A. prin Decizia nr.10 din 14.08.2012) :

 

– Eliza Barbura – Președintele comisiei ______________

 

– Claudiu Godja – Consilier juridic, specialist resurse umane ______________

– Daniela Ștefănaș – Inspector resurse umane (serviciul resurse umane) ___________

 

 

Vizat expert recrutare resurse umane

 

 

______________________

 

 

Bilant contabil la 31.12.2011

Bilantul contabil al SC Compania de Transport Public Arad S.A. aprobat si depus la 31.12.2011.

Document in format PDF. Pentru a-l accesa va rugam sa faceti click AICI.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support