Convocator sedinta CA din data de 10.04.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3053 / 04.04.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 10.04.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind participarea la Comisia LRT;

 2. Aprobarea planului de măsuri ca urmare a Deciziei nr.732 din 20.03.2013 emise de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Arad;

 3. Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 11.04.2013;

 4. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 4852,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. EURO-TIME TRANSPORT & ASSISTANCE INTERNATIONALE S.R.L.;

 5. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 9089,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. TREND VALENTINA S.R.L.;

 6. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 850,00 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. LETA METAL-CAR S.R.L.;

 7. Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 451,82 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a închiderii procedurii insolvenței a debitorului S.C. MAGIC MEDIA S.R.L.;

 

 1. Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013


DECIZIA nr. 3 din 14.03.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul nr. 2250/12.03.2013 emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de scoatere din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz conform Legii 15/1994 republicată și O.G. 112/2000 a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu, conform anexa 1.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.04.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 14.03.2013, ora 12:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;

 3. Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;

 4. Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;

– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;

– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;

– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;

– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.

 

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 2 din 28.02.201


DECIZIA nr. 2 din 28.02.2013

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 1708/25.02.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 1677/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 • Referatul nr. 1678/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 • Referatul nr. 1679/22.02.2013 emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 • Materialul nr.1719/25.02.2013 întocmit de Director General, reprezentând Planul de Management al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2013-2016.

 • Referatul nr.1610/21.02.2013 emis de conducerea C.T.P., privind participarea unui reprezentant al societății la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013 conform contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan.

Art.3. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe.

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc.

Art.5. Se aprobă Planul de Management al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru perioada 2013-2016, în forma propusă de directorul general.

Art.6. Se aprobă participarea unui reprezentant al C.T.P., în persoana domnului Voicu Emanoil – Șef Departament Dezvoltare Strategie Calitate, la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris, costul estimat al participării la această ședință fiind de 1100 Euro.

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

Convocator sedinta CA din data de 28.02.2013, ora 12.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 1608 / 21.02.2013

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 28.02.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna februarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna martie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna ianuarie 2013, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.411,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Chirilă Ioan;

 5. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 474,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Popa Gheorghe;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 192,00 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Kovacs Francisc;

 7. – Aprobarea planului de management întocmit de directorul general;

 8. – Aprobarea referatului privind participarea unui reprezentant al C.T.P. la reuniunea Comisiei L.R.T. ce va avea loc în luna martie 2013 la Paris;

 9. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Componenţa Consiliului de Administraţie al CTP Arad SA

 
– MACRA CLAUDIA – ANCA (președintele consiliului de administrație)
– DOLEAN SERGIU
– TURJUC VIOREL TEODOR
– FAUR MARIANA HORTENZIA
– MOISĂ SAMUEL
– ONICA ADELA
– ROȘU PETRU
– DOLHA CRISTIAN
– COPIL MARIA ALEXANDRA
 
 

DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013


DECIZIA nr. 1 din 30.01.2013

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Materialul nr. 813/28.01.2013 cu privire la gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat;

 • Referatul nr. 665/23.01.2013 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 • Referatul nr. 503/17.01.2013 emis de Comisia de casări la nivel de unitate privind casările inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 • Referatul nr.681/23.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului;

 • Referatul nr.409/15.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare;

 • Referatul nr.830/28.01.2013 emis de Serviciul Subvenții Costuri privind modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 • Referatul nr.818/28.01.2013 emis de Oficiul Juridic privind demisia din funcția de administrator a domnului Covaliv Valentin și numirea unei comisii în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 conform contractului de mandat.

 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții, în forma propusă.

 

Art.3. Se aprobă casările de obiecte de inventar conform propunerilor comisiei centrale de inventariere.

 

Art.4. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. E.A. ALCOM S.R.L. în urma închiderii procedurii falimentului.

 

Art.5. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă reprezentând diferență debit rămasă nerecuperată de la debitorul Stana Teodor, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare.

 

Art.6. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013, în forma propusă.

 

Art.7. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului COVALIV VALENTIN, mandat ce a încetat ca motiv al demisiei din funcție, demisie datorată incompatibilității intervenite în urma validării mandatului de consilier județean a acestuia.

 

Art.8. Se numește comisia în vederea stabilirii criteriilor de selecție, evaluării și selecției candidaților în vederea numirii unui nou administrator, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

Comisia va fi asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

 

Art.9. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.03.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.10. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

 

SECRETAR

Cons.jur. Godja Claudiu

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU 30.01.2013 ORA 12:00

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 781 / 25.01.2013

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.01.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna februarie 2013;

 3. – Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna noiembrie 2012 și informare privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2012, conform contract mandat;

 4. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.02.2013 și a statului de funcții;

 5. – Aprobarea casărilor inventar mijloace circulante conform propuneri inventar anual;

 6. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1.527,37 lei, sumă rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. E.A. ALCOM S.R.L.;

 7. – Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 189,25 lei, sumă pentru care nu mai există bază legală de încasare de la debitorul Stana Teodor.

 8. – Aprobarea modelului de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2013;

 9. – Numirea comisiei pentru evaluarea și selecția unui nou membru al consiliului de administrație;

 10. – Convocarea următoarei ședințe A.G.A. și stabilirea ordinii de zi a acesteia;

 11. – Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 15 din 20.12.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

DECIZIA nr. 15 din 20.12.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2013;

 • Materialul nr. 9996/03.12.2012 emis de Serviciul Achiziții cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

 • Referatul nr.9960/29.11.2012 emis de Compartimentul Audit Intern privind Planul de Audit Intern pentru anul 2013;

 • Referatul nr. 10514/17.12.2012 emis de Serviciul Resurse Umane privind modificarea organigramei societății începând cu 01.01.2013;

 • Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016.

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

 

Art.2. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013.

 

Art.3. Se aprobă Planul de Audit Intern pentru anul 2013.

 

Art.4. Se aprobă modificarea organigramei societății începând cu 01.01.2013, în forma propusă.

 

Art.5. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30.01.2013, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu punct unic al ordinii de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. C.T.P. S.A. pe anul 2013.

 

Art.6. Se avizează și se însușește Planul de Administrare al S.C. C.T.P. S.A. pentru perioada 2012-2016.

 

Art.7. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Covocator Consiliul de Administratie pentru 20.12.2012, ora 12:00

 

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 10509 / 17.12.2012

 

C O N V O C A T O R

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 20.12.2012, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

 2. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 3. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna decembrie 2012 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna ianuarie 2013;

 4. – Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2013;

 5. – Aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2013;

 6. – Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.01.2013;

 7. – Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.01.2013, ora 13.00;

 8. – Diverse.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support