DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 14 din 14.11.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Raportul nr.9405/09.11.2012 emis de Comisia de evaluare și nominalizare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. C.T.P. S.A.;

 • Proiectul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu Directorul General;

 

D E C I D E

Art.1. Se numește în funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A., doamna MARIANA BIRĂU, domiciliată în mun. Arad, str. Oituz, nr.203, județul Arad, cetăţenie română, data naşterii 15.08.1967, locul naşterii: com. Dornești, jud. Suceava, act identitate tip C.I. seria AR nr.360801, eliberat de SPCLEP Arad la data de 06.09.2007, CNP XXXXXXXXXXXX;

Art.2. Se stabileşte perioada mandatului Directorului General prevăzut la art.1, de la data de 14.11.2012 până la data de 14.11.2016, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță, respectarea contractului de mandat și planului de management.

Art.3. Se stabileşte că remunerația lunară brută a Directorului General va fi în cuantum de 7.000,00 lei.

Art.4. Se aprobă proiectul Contractului de Mandat al Directorului General și delegarea unor competențe ale Consiliului de Administrație către Directorul General.

Art.5. Se împuterniceşte dna. Macra Claudia-Anca având funcţia de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să semneze contractul de mandat al Directorului General, pentru perioada 14.11.2012 – 14.11.2016.

Art.6. Se împuternicește d-l cons.jur. Godja Claudiu-Petru să înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului Contractul de Mandat al Directorului General.

 

Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • director general;

 • Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

DECIZIA nr. 13 din 14.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA nr. 13 din 14.11.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul nr. 8782/18.10.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea modificării programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos;

 • Referatul nr. 9398/09.11.2012 emis de Serviciul Resurse Umane cu privire la aprobarea acordării de cadouri (constând în tichete cadou și bani) angajaților și copiilor acestora;

 • Referatul nr. 9350/08.11.2012 emis de Serviciul Tehnic cu privire la aprobarea Programului de investiții și dotări pe anul 2013;

 

D E C I D E

Art.1. Se aprobă modificarea programului de investiții și lucrări pe anul 2012 și executarea reabilitării a cca. 90 mcs linie tramvai în bucla Făt Frumos.

Art.2. Se aprobă acordarea de tichete cadou angajaților, în cuantum de 50 lei/angajat și acordarea unei sume de 50 lei/copil salariaților care au copii în vârstă de până la 16 ani, conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Art.3. Se aprobă ”Programul de investiții și dotări pe anul 2013” în forma propusă.

Art.4. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 20.12.2012, ora 13.00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

 • acționarii societății;

 • serviciile și compartimentele interesate.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

SECRETAR

Convocator sedinta C.A. in data de 14.11.2012, ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 9339 / 07.11.2012

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.11.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna noiembrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna decembrie 2012.

3.- Aprobare reabilitare linie de tramvai în bucla Făt Frumos (zona stație tramvai Făt Frumos).

4.- Numirea Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

5.- Stabilirea perioadei mandatului Directorului General al S.C. Compania de Transport Public S.A.

6.- Delegarea unor competenţe ale administratorilor către Directorul General.

7.- Stabilirea remuneraţiei Directorului General.

8.- Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

9.- Aprobare Programul de Investiții pentru anul 2013.

10.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 20.12.2012, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;

– Numirea auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2012;

– Aprobarea planului de administrare al societății întocmit de administratori;

11.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

DECIZIA nr. 12 din 12.10.2012

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • Referatul Conducerii S.C. C.T.P. S.A. nr. 8493/10.10.2012 privind avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei;

 

 

D E C I D E

Art.1. Se avizează prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009.

 

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14.11.2012, ora 12:00, la sediul S.C. C.T.P. S.A., mun. Arad, Calea Victoriei, nr.35 b-37, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în valoare de 1.450.000 lei contractate cu Banca Transilvania prin contractul de credit nr.195/16.12.2009;

 • aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit;

 • desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea actelor necesare prelungirii liniei de credit și contractelor de garanție imobiliară aferente, din partea S.C. C.T.P. S.A.

 

Art.3. Se avizează criteriile de selecție și procedura de evaluare a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Transport Public S.A..

 

Art.4. Se aprobă cererea Directorului General privind efectuarea a 3 zile din concediul de odihnă aferent anului 2012, începând cu data de 25.10.2012.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 11 din 17.09.2012

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 • prevederile art.17, alin.(22) din Actul Constitutiv al societății;

 • Referatul nr.7157/21.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind propunerea de trecere pe costuri a sumei de 4.004,03 lei, sumă rămasă nerecuperată de la debitorul S.C. MEDIA EVENTS S.R.L. Arad întrucât executorul judecătoresc a constatat că debitoarea nu desfășoară nici o activitate pentru a produce venit și nu a fost în măsură să identifice autovehiculele cu care acesta figurează în evidențele fiscale sau alte bunuri urmăribile ale acestuia, prin urmare nu se poate realiza executarea silită;

 • Referatul nr.7799/13.09.2012, emis de Serviciul Tehnic, privind propunerea de modificare a programului de investiții pentru anul 2012;

 • Referatul nr.7818/14.09.2012, emis de Oficiul Juridic, privind solicitarea de numire a unei comisii pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General;

 • Referatul nr.7807/14.09.2012, emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind aprobarea alocării unor sume aferente bugetului anului 2013 în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice;

 

D E C I D E

Art.1. Se desemnează în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru întreaga perioadă a mandatului consiliului, d-na. Macra Claudia Anca.

 

Art.2. Se aprobă trecerea pe costuri a sumei de 4.004,03 lei rămasă nerecuperată ca urmare a executării silite a debitorului S.C. MEDIA EVENTS S.R.L.

 

Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiții pentru anul 2012, după cum urmează:

 1. Diminuarea valorii cuprinse la cap. A.3. Achiziții – Obiecte de inventar – Scule și dispozitive de lucru poz. 5-13 cu valoarea 41.600 lei

 2. Introducerea la Cap. A.2. ,,Achiziții mijloace fixe – autovehicule” a poziției ,,autoturism 5 locuri” cu valoarea de 4.700 lei

 3. Introducerea la Cap. A.1.,,Achiziții mijloace fixe – dotări tehnologice” a pozițiilor:

– generator aer cald 5 arzătoare – valoare 18.100 lei

– cuptor uscare – valoare 9.800 lei

– electrostivuitor CESAB – valoare 9.000 lei

 

Art.4. Se numește comisia pentru stabilirea criteriilor de selecție și evaluarea candidaților la funcția de Director General, în următoarea componență:

 • Macra Claudia Anca – președinte C.A.;

 • Claudiu Godja – cons.juridic, specialist resurse umane;

 • Daniela Ștefănaș – specialist resurse umane.

 

Art.5. Se aprobă alocarea în proiectul de P.A.A.P. 2013 a fondurilor solicitate, fonduri aferente bugetului anului 2013, în vederea demarării unor proceduri de achiziții publice, conform referatului Serviciului Contracte Achiziţii nr. 7807/14.09.2012.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia Anca

 

 

 

SECRETAR

Convocator sedinta C.A. – 12.10.2012 – ora 11.00

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 8456 / 09.10.2012

 

 

C O N V O C A T O R

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 12.10.2012, ora 11:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii.

2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna octombrie 2012 și cele ce se preconizează a se efectua în luna noiembrie 2012.

3.- Avizarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei.

4.- Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 14.11.2012 în vederea aprobării prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractate cu Banca Transilvania în valoare de 1.450.000 lei, aprobării prelungirii contractelor de garanție imobiliară aferente liniei de credit și desemnarea persoanelor împuternicite din partea S.C. C.T.P. S.A. pentru semnarea actelor necesare.

5.- Informare privind necesarul de suplimentare subvenții pentru anul 2012.

6.- Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro).

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca

CONVOCATOR C.A. nr. 760 / 26.01.2012

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE                                   Nr. 760 /26.01.2012

 

 

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 31.01.2012, ora 13:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI

 

 1. – Informare privind situaţia datoriilor societăţii;

 2. – Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna ianuarie 2012 precum și cele ce se vor efectua în luna februarie 2012;

 3. – Aprobarea Organigramei societății;

 4. – Aprobarea casărilor mijloace circulante și mijloace fixe, inventar 2011;

 5. – Aprobarea privind trecerea pe costuri a sumei de 8.731,75 lei a debitorului S.C. Sabina & Co S.A. Arad;

 6. – Aprobare model deviz 2012;

7. – Informare cu privire la conținutul O.U.G. nr.109/30.11.2011;

8. – Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie şi directorului general.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Eliza Barbura

DECIZIA nr. 13 din 21.11.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

DECIZIA nr. 13 din 21.11.2011

 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

 

 • Nota de fundamentare nr.11850/19.12.2011 privind proiectul de BVC pe 2012;

 • Referatul nr.11760/15.12.2011 emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012;

 • Referatul nr.11525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora;

 • Referatul nr. 11420/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea propunerilor din Programul de Investiții pe anul 2012;

 • Referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule;

 • Referatul nr. 11446/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor tramvaie;

 • Referatul nr. 11446/09.12.2011 privind aprobarea Codului de conduită etică;

 • Referatul nr. 11038/29.11.2011 emis de Compartimentul Audit Intern privind aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2012;

 • Referatul nr. 11831/19.12.2011 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Liga Studenților din U.A.V.

 

 

D E C I D E

 

Art.1. Se avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

 

Art.2. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012.

 

Art.3. Se aprobă referatul nr.11525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

 

Art.4. Se avizează propunerile privind Programul de Investiții pe anul 2012.

 

Art.5. Se aprobă referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule.

 

Art.6. Se aprobă referatul nr. 11446/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor tramvaie.

 

Art.7. Se aprobă Codul de Conduită Etică, parte a programului de măsuri de implementare a Sistemului de Control Managerial în S.C. C.T.P. S.A., conform referatului nr. 11446/09.12.2011.

 

Art.8. Se aprobă Planul de Audit Intern pentru anul 2012, conform referatului nr. 11038/29.11.2011 emis de Compartimentul Audit Intern.

 

Art.9. Se aprobă Protocolul de colaborare cu Liga Studenților din U.A.V., conform referatului nr. 11831/19.12.2011.

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Eliza Barbura

 

SECRETAR

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support